Tung transport med kran

Svar på skriftlig fråga 2018/19:636 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)


I2019/01526/TM

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:636 av Åsa Coenraads (M)
Tung transport med kran

Åsa Coenraads har frågat mig hur jag avser att underlätta tillståndsgivningen och handläggningen för tillstånd av tunga vägtransporter.

Det är en kommun eller Trafikverket som får medge en transportdispens om det behövs av särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan olägenhet. Enligt allmänna råd utfärdade av Transportstyrelsen bör samråd med kommunala väghållare och statliga väghållningsmyndigheter ske i samband med en prövning om undantag för färd med långa eller breda fordon.

Trafikverket har förenklade samråd med kommunala väghållare för vägsträckor där det frekvent förekommer transporter med transportdispenser. Detta leder till en snabbare handläggning av enskilda ärenden som omfattas av villkoren i de förenklade samråden. Företagskunder kan även själva förbereda sina ansökningar genom Trafikverkets ansökningssystem vilket medför att dessa ärenden kan behandlas snabbare.

Jag har i nuläget inte för avsikt att ta initiativ till att ändra bestämmelserna om transportdispenser.

Stockholm den 21 maj 2019

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-09)