Ukraina och avräkning på demokratibiståndet

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1533 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
UD2022/07319 Utrikesdepartementet Bistånds ministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1533 av Joar Forssell (L) Ukraina och avräkning på demokratibiståndet

Joar Forssell har frågat mig om ökade avräkningar på biståndet påverkar organisationer och projekt som verkar inom mänskliga rättigheter, demokrati och främjande av rättsstatens principer i Ukraina och i så fall hur.

Främjandet av demokrati, hållbar fred och motverkande av auktoritära krafter är av central vikt, särskilt givet den omvärldsutveckling vi just nu ser. Sedan flera år tillbaka är mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ett av de största områdena inom svenskt bistånd. Detta arbete finansieras till betydande del via de regionala och bilaterala anslagsposterna. Den berörda limiten på den globala anslagsposten för Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ger därför inte en heltäckande bild av påverkan på den verksamheten. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer är även fortsättningsvis ett område som regeringen prioriterar och demokratisatsningen som lanserades 2019 ligger fast.

Sida hanterar en stor del av biståndet och gör avvägningar om hur de ändrade budgetförutsättningarna ska hanteras på insatsnivå. Limiten som lagts på anslagsposten för Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet är relativt liten vilket ger fortsatt utrymme för satsningar i Ukraina. De stöd som Regeringskansliet hanterar har för närvarande begränsats, utifrån vad som är praktiskt möjligt givet de utbetalningar som gjordes innan vi visste omfattningen av den ryska attacken på Ukraina. Samtidigt har omfördelning skett för att stödja aktörer som arbetar i Ukraina och regionen. UD har till exempel i år ökat bidraget till Civil Rights Defenders akutfond för MR-försvarare samt Pragcentret för att stödja MR-försvarare och oberoende media och journalister.

Den svenska regeringens prioriteringar och initiativ för att stödja Ukraina genom bistånd, militärt stöd och bidrag av andra förnödenheter kvarstår.

Stockholm den 11 maj 2022

Matilda Ernkrans

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-05-03)