Underhåll av järnvägsnätet

Svar på skriftlig fråga 2018/19:221 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Statsrådet Tomas Eneroth (S)


N2019/00650/TIF

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:221 av Margareta Cederfelt (M)
Underhåll av järnvägsnätet

Margareta Cederfelt har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att öka säkerheten i järnvägsnätet och därmed minska risken för allvarliga olyckor.

Regeringen har höga ambitioner när det gäller den svenska järnvägen. En väl fungerande tågtrafik är viktig för att kunna uppnå flera av regeringens mål om t.ex. samhällsekonomiskt långsiktigt hållbar och effektiv transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet, stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag samt minskad klimat- och miljöpåverkan.

När regeringen tillträdde 2014 var situationen sådan att det länge underinvesterats i det som bygger Sverige starkt för framtiden. Regeringen har därför konsekvent satt ansvarsfulla investeringar i samhällsbygget före orättvisa skattesänkningar.

Förra året beslutade regeringen om en satsning på över 700 miljarder kronor på Sveriges infrastruktur. Det innebär den största järnvägssatsningen i modern tid med omfattande nyinvesteringar men också en rekordstor ökning av järnvägsunderhållet. Beslutet innebär att anslagen till järnvägsunderhåll ökar med 47 procent. Det ger goda förutsättningar för att snarast kunna påbörja underhållsåtgärder och möjliggöra ett återtagande av många års försummelse av järnvägsunderhåll i Sverige. Samtidigt kommer beslutet och satsningarna att stärka ett aktivt säkerhetsarbete i transportsystemet.

Avslutningsvis vill jag nämna att en stor andel av olyckorna i järnvägsnätet sker vid plankorsningar. Därför har regeringen i januari 2019 uppdragit åt Trafikverket att vidta åtgärder för att öka säkerheten vid plankorsningar på den statliga järnvägen. Trafikverket ska återrapportera uppdraget senast den 31 maj 2019.

Stockholm den 20 februari 2019

Tomas Eneroth

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-02-13)