Ungas politiska deltagande

Svar på skriftlig fråga 2021/22:142 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
Ku2021/02122 Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:142 av Ebba Hermansson (SD)
Ungas politiska deltagande

Ebba Hermansson har frågat mig om jag delar problembeskrivningen av ungas underrepresentation, och vad jag och regeringen ämnar göra i så fall för att främja ett ökat deltagande bland unga i de politiska församlingarna.

Ungdomars deltagande i de folkvalda politiska församlingarna är avgörande för en livskraftig demokrati. Jag är därför glad över att valdeltagandet bland ungdomar har ökat fyra riksdagsval i rad. I riksdagsvalet 2018 röstade 85,8 procent av ungdomarna i åldern 18–24 år jämfört med 82,2 procent i valet 2014. Ungas deltagande i val till kommun- och regionfullmäktige var något lägre jämfört med val till riksdagen, men trenden har varit stigande.

Det stämmer som frågeställaren skriver att andelen unga är lägre bland de politiskt förtroendevalda än bland de röstberättigade i stort. Arbetet med att förbättra representativiteten bland förtroendevalda är i första hand ett ansvar som vilar på de politiska partierna. Det är mot den bakgrunden viktigt att partierna beaktar ålder vid nominering till förtroendeuppdrag. Bland unga i åldern 16–29 år uppger fyra procent att de är medlemmar i ett politiskt parti medan motsvarande siffra för hela befolkningen är sex procent. Samtidigt tar sig ungdomars politiska engagemang ofta andra uttryck t.ex. genom att stötta åsikter på nätet eller genom medveten konsumtion.

Att unga är delaktiga, sluter upp och har kunskap om hur en demokrati fungerar är på sikt avgörande för demokratins fortlevnad. Därför har regeringen uppdragit åt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) att ta fram och sprida modeller för hur kommuner kan arbeta strategiskt, sektorsövergripande och långsiktigt med att stärka ungas kunskap om den lokala demokratin, utveckla ungas demokratiska färdigheter och kompetenser samt att främja deltagande och stärka delaktigheten i demokratin (Ku2020/00497/MD).

Regeringen föreslår i budgetpropositionen 2022 insatser för ett högt och mer jämlikt valdeltagande genom att medel tillförs MUCF, där unga är en viktig målgrupp. Ett uppdrag är att genomföra skolval i samband med de allmänna valen 2022. Skolval ger elever en konkret upplevelse av röstningsförfarandet och det ger skolorna ett tillfälle att diskutera frågor om det demokratiska systemet och demokratins principer. Regeringen föreslår vidare att medel tillförs riksdagspartierna för särskilda informationsinsatser i samband med de allmänna valen. Med medlen ges partierna ökade möjligheter att nå ut till väljare, däribland unga röstberättigade.

Stockholm den 20 oktober 2021

Amanda Lind

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-10-13)