Ungdomsarbetslösheten i Västerås

Svar på skriftlig fråga 2013/14:695 besvarad av Anna Wallén (S)

Anna Wallén (S)

Dnr A2014/2382/A

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:695 av Anna Wallén (S) Ungdomsarbetslösheten i Västerås

Anna Wallén har frågat mig vad jag tänker göra för att minska ungdomsarbetslösheten i Västerås. Anna Wallén har även lämnat en snarlik fråga avseende ungdomsarbetslöshetheten i norra Västmanland. Jag besvarar frågorna separat men innehållet kommer vara detsamma då regeringens åtgärder syftar till att minska ungdomsarbetslösheten nationellt.

Ungdomsarbetslösheten har sedan 1990-talskrisen legat på höga nivåer och är en av de stora utmaningarna på arbetsmarknaden. Regeringen har sedan den tillträdde genomfört en rad reformer för att motverka ungas utanförskap och för att sänka trösklarna för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden.

Det är över 50 000 fler unga som jobbar idag jämfört med 2006. Både antalet sysselsatta och sysselsättningsgraden har ökat. Andelen, NEET, unga som varken arbetar eller studerar har minskat och Sverige hör till de länder med lägst långtidsarbetslöshet bland unga i EU.

För att jobben ska bli fler och komma fler unga till del krävs en politik som bidrar till att det skapas fler jobb inom alla branscher på arbetsmarknaden, inte höjda anställningskostnader och hinder för företag att starta och växa. Budgetpropositionen för 2014 innehöll tillväxt- och jobbsatsningar för drygt 20 miljarder kronor för att motverka att arbetslösheten biter sig fast. Det handlar bland annat om åtgärder som ökar sysselsättningen och stärker företagens konkurrenskraft. Regeringen har även gjort omfattande satsningar och förbättringar inom skolområdet. Det är på sikt avgörande för ungas möjlighet till arbete.

Satsningarna inom arbetsmarknadspolitiken som berör ungdomar innebär bland annat nya och bredare vägar in i arbetslivet genom stöd till yrkesintroduktionsanställningar, där unga kan lära sig jobbet på jobbet, men också genom förstärkt förmedlarstöd.

Redan idag kan unga som har särskilda skäl få förstärkt förmedlingsstöd och programinsatser som praktik och utbildning från första dagen i arbetslöshet. Unga som saknar fullföljd gymnasieutbildning kan också redan från dag ett i arbetslösheten ta del av studiemotiverande utbildning.

Sammantaget innebär dessa breda satsningar att ungas utanförskap motverkas och det bidrar till lägre trösklar in på arbetsmarknaden i Västerås, precis som i resten av landet. Regeringen följer ungdomars situation på arbetsmarknaden mycket noga och fortsätter att jobba aktivt för att få fler unga i arbete.

Stockholm den 25 juni 2014

Elisabeth Svantesson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-06-18)