Upplevd könstillhörighet bland unga

Svar på skriftlig fråga 2018/19:505 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)


S2019/01676/FS

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:505 av Mikael Eskilandersson (SD)
Upplevd könstillhörighet bland unga

Mikael Eskilandersson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en mer djupgående analys av varför unga människor inte känner sig hemma i sin könstillhörighet.

Könsdysfori innebär ett psykiskt lidande eller en försämrad förmåga att fungera i vardagen som orsakas av att könsidentiteten inte stämmer överens med det registrerade könet. Könsdysfori är en medicinsk diagnos som kan ställas när en person upplever att könsidentiteten inte stämmer med det kön som personen tilldelats vid födseln och att detta skapar lidande för individen eller en försämrad förmåga att fungera i vardagen. Enligt en sammanställning av statistik från Socialstyrelsens patientregister har diagnosen ökat under perioden 1998 - 2015. År 2005 fick cirka 1 av 100 000 personer diagnosen, år 2015 var det ungefär 8 av 100 000.

Vår expertmyndighet Socialstyrelsen bevakar denna fråga noggrant. Ökningen av könsdysfori är tydligast bland unga, och särskilt bland dem som tilldelats könet kvinna. Inom Socialstyrelsen pågår för närvarande ett arbete där bland annat utvecklingen av diagnosen könsdysfori studeras närmare.

Stockholm den 17 april 2019

Lena Hallengren

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-04-04)