Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Portugal

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2467 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)

Svar på fråga 2020/21:2467 av Kjell Jansson (M)
Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Portugal

Kjell Jansson har frågat mig om jag kan precisera exakt vilka påstötningar och uppmaningar som har utövats från min och Sveriges sida, mot vem eller vilka har dessa riktats och hur är dessa dokumenterade.

Frågan om Portugals ratificering av det ändringsprotokoll som undertecknandes i maj 2019 har lyfts på samtliga politiska nivåer, inklusive premiärministernivå. De politiska kontakterna har skett vid ett stort antal tillfällen i form av bilaterala möten, telefonsamtal och skriftligen. Genom dessa kontakter har det stått klart för Portugals regering att avtalet skulle komma att sägas upp om protokollet inte ratificeras inom rimlig tid.

Den portugisiska regeringen har även uppdaterats om tidsplanen för Sveriges arbete med propositionen om uppsägning, där de informerades om att propositionen inte skulle behöva läggas fram om Portugal ratificerade ändringsprotokollet innan regeringsbeslut måste fattas. De har även fått information om att den svenska regeringen har för avsikt att dra tillbaka propositionen för det fall Portugal ratificerar protokollet innan riksdagen röstar i frågan. Regeringen har noterat att propositionen är uppsatt för beslut i kammaren den 2 juni och även detta är information som framförts till den portugisiska regeringen.

Jag är den första att beklaga att Portugal inte har levt upp till sina åtaganden och ratificerat protokollet.

Stockholm den 14 april 2021

Magdalena Andersson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-04-07)