Utbildning av it-forensiker

Svar på skriftlig fråga 2018/19:956 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

Statsrådet Matilda Ernkrans (S)Svar på fråga 2018/19:956 av Hans Hoff (S)

Hans Hoff har frågat mig om jag avser att bygga ut utbildningen av it-forensiker för att möta de stora behoven. Jag delar Hans Hoffs oro för bristen på it-forensiker.

Utbildningsutbudet vid universitet och högskolor ska svara mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Regeringen tillför anslag för utbildning både på grundnivå och på avancerad nivå. Det är sedan lärosätena som svarar för dimensioneringen av utbildningen. Lärosätena ska i samverkan med berörda aktörer diskutera brister och önskemål. Jag ser det som betydelsefullt att dialog förs så att vi i samhället får utbildningar som är efterfrågade både av studenter och arbetsmarknaden.

Högskolan i Halmstad har fått ökade anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Sedan 2015 har anslagen ökat med 31 miljoner kronor.

Regeringen har även genomfört riktade satsningar för att motverka bristen på personal inom bland annat vård, skola och ingenjörsyrken. Vårändringsbudgeten för 2019 innebar att utbyggnaden av högskolan fortsatte och en satsning under 2019 på över 100 miljoner kronor vilket beräknas motsvara över tusen helårsstudenter.

Regeringen kommer återkomma angående framtida prioriteringar rörande högskolan i den kommande budgetpropositionen.

Stockholm den 11 september 2019

Matilda Ernkrans

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-09-04)