Utländska doktorander

Svar på skriftlig fråga 2018/19:707 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

Statsrådet Matilda Ernkrans (S)


U2019/02105/UH

Utbildningsdepartementet

Ministern för högre utbildning och forskning

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:707 av Betty Malmberg (M)
Utländska doktorander

Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder som jag avser vidta för att utländska doktorander framledes kan se Sverige som hemvist för sina fortsatta forskarkarriärer.

Regeringens övergripande mål för forskningspolitiken är att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation. En förutsättning för detta är att vi lyckas attrahera unga kvalificerade doktorander och forskare, såväl från Sverige som från andra länder. Att en så stor andel av doktoranderna kommer från ett annat land ser jag därför som värdefullt. Jag vill att vi ska skapa förutsättningar för att både rekrytera och behålla kompetensen.

En förutsättning för att lyckas är att säkerställa att villkoren för att genomföra utbildning och forskning är goda och att det finns förutsättningar för en fortsatt forskarkarriär. Av dessa anledningar förbättrade regeringen under den förra mandatperioden villkoren bland annat för doktoranderna. Utbildningsbidraget avskaffades och villkoren för stipendiefinansierade doktorander förbättrades. Förändringarna när det gäller stipendier, som trädde i kraft 2018, är av särskild vikt för utländska doktorander eftersom det är främst i den gruppen som stipendiefinansieringen förekommer.

Som Betty Malmberg påtalar så påverkas de utländska doktoranderna även av det migrationsrättsliga regelverket och den praxis som följer därav, frågor som vi delar med flera europeiska länder. Europaparlamentet och Europeiska unionens råd antog därför den 11 maj 2016 direktivet (EU) 2016/801 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för bland annat forskning och studier. Direktivet, benämnt student- och forskardirektivet, syftar till att bidra till att unionen får en ställning som en attraktiv plats för forskning och innovation och stärka unionen i den globala konkurrensen om begåvningar.

Inom Justitiedepartementet har departementspromemorian Genomförande av student- och forskardirektivet (Ds 2018:37) utarbetats. Promemorian har remissbehandlats och förslagen till genomförandet av direktivet bereds nu i Regeringskansliet. En av utgångspunkterna vid genomförandet är att internationella studenter, inklusive doktorander, och forskare är viktiga kunskapsbärare som bidrar till samhällsutvecklingen. Det är därför angeläget att det finns goda förutsättningar för att attrahera dem till Sverige.

Regeringens förslag till genomförande av direktivet syftar till att underlätta överföring av kunskaper och kompetens till Sverige för att därigenom stärka Sveriges attraktions- och konkurrenskraft som kunskapsnation. De redan genomförda åtgärderna avseende doktorandernas villkor och de kommande åtgärderna inom ramen för direktivets genomförande skapar tillsammans goda förutsättningar för att många utländska doktorander med värdefull kompetens även framledes kan se Sverige som hemvist för sina fortsatta forskarkarriärer.

Stockholm den 11 juni 2019

Matilda Ernkrans

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-04)