Utmaningar förknippade med den nya toatömningslagen

Svar på skriftlig fråga 2014/15:719 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/05157/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:719 av Edward Riedl (M) Utmaningar förknippade med den nya toatömningslagen

Edward Riedl har frågat mig om jag avser ta några initiativ för att underlätta för vanliga båtägare att göra rätt, när det kommer till det nya förbudet mot utsläpp av toalettavfall i våra sjöar och vattendrag.

Beslutet att förbjuda utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar togs år 2012 och förbudet trädde ikraft den 1 april 2015. Utsläpp av toalettavfall från fritidsbåt får inte ske inom svenskt sjöterritorium inkluderat sjöar/vattendrag. Fritidsbåtsklubbar och hamnar har haft tre år på sig att installera tömningsstationer för båtlatriner. Under dessa år har det varit möjligt att söka LOVA-bidrag, dvs statligt stöd till vattenvårdsprojekt, för toatömningsstationer. Båtlatriner har med andra ord varit en prioriterad LOVA-åtgärd under ett par år. Det är dock inte längre möjligt att söka LOVA-bidrag eftersom förbudet trätt ikraft. Tömning av en fritidsbåts septiktank kan ske på olika vis. Idag finns det fyra olika tekniska möjligheter – stationära tömningsstationer, flytande tömningsstationer, portabla tömningsmöjligheter samt platstömning. Dessa finns i olika utföranden och olika prisklasser beroende på vilken kapacitet, placering osv hamnen har tänkt sig.

Jag känner till att det planeras installationer av tömningsstationer på ett flertal platser redan i år så min förhoppning är att det inom kort kommer finnas adekvata tömningsstationer där det finns behov runt Sveriges långa kust. Regeringen avser att fortsätta att följa frågan.

Stockholm den 20 juli 2015

Anna Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-06-30)