Utökad kontroll av skyttebanor

Svar på skriftlig fråga 2018/19:845 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)


Ju2019/

0

2479

/POL

Justitiedepartementet

I

nrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:845 av Sten Bergheden (M)

Utökad kontroll av skyttebanor

Sten Bergheden har frågat mig om jag anser att utökade kontroller av landets lagliga jakt- och sportskyttebanor verkligen är en uppgift som polisen ska lägga ännu mer resurser och tid på då man redan i dag inte hinner med brottsbekämpningen fullt ut och polisbristen är akut. Sten Bergheden har även frågat mig om jag avser att på något sätt agera i frågan.

Polismyndigheten och dessförinnan Rikspolisstyrelsen har i decennier varit bemyndigade av regeringen att meddela föreskrifter om bl.a. utförande och besiktning av skjutbanor. Föreskrifterna och de allmänna råden ses nu över av myndigheten, som har en dialog med skyttesammanslutningarna. Dessa kommer att få möjlighet att yttra sig över föreskrifterna och de allmänna råden innan de beslutas.

Det är Polismyndigheten som avgör hur resurserna ska fördelas internt inom organisationen och vilka åtgärder som behöver vidtas för att fullgöra de arbetsuppgifter och mål som myndigheten har.

För att förbättra förutsättningarna för Polismyndigheten att utföra sitt uppdrag är regeringen fast besluten om att genomföra den expansion som aviserats så att myndigheten kan öka antalet anställda med 10 000 fram till 2024.

Att det polisiära arbetet stärks och att fler polisanställda kan bekämpa brottsligheten och öka tryggheten i hela landet är prioriterade frågor för regeringen. Jag kommer därför även fortsättningsvis att noggrant följa hur Polismyndigheten använder sina resurser för att ytterligare förbättra sin verksamhet.

Stockholm den 15 augusti 2019

Mikael Damberg

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-07-10)