Utökat tjänstemannaansvar

Svar på skriftlig fråga 2018/19:651 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)Svar på fråga 2018/19:651 av Sten Bergheden (M)
Utökat tjänstemannaansvar

Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att återkomma till riksdagen under 2019 med ett lagstiftningsförslag om ett utökat tjänstemannaansvar.

Som Sten Bergheden själv framhåller ställde han i princip samma fråga till mig för mindre än fyra månader sedan. Jag betonade då att frågor som rör den offentliga förvaltningen är viktiga för regeringen. Allmänheten har ett berättigat krav på att statlig och kommunal verksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt och korrekt sätt. Jag redogjorde i mitt svar också för de åtgärder som regeringen vidtagit på området.

Sedan dess har regeringen gett Tillitsdelegationen i uppdrag att göra en kartläggning av och analysera introduktionsutbildningar som statliga myndigheter tillhandahåller sina anställda samt att lämna förslag till hur och när en gemensam, obligatorisk introduktionsutbildning för statsanställda kan införas.

Beträffande frågan om ett modernare och tydligare tjänstemannaansvar bereds den fortfarande i Regeringskansliet. Mitt tidigare lämnade besked att jag avser att återkomma till riksdagen i frågan gäller fortfarande oförändrat.

Stockholm den 22 maj 2019

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-15)