Utsläpp av avloppsvatten i Öresund

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1418 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)


M2020/00825/Nm

Miljödepartementet

Miljö- och klimatministern samt vice statsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1418 av Betty Malmberg (M)
Utsläpp av avloppsvatten i Öresund

Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit, och vilka åtgärder jag kommer att vidta, för att försäkra mig om att de planerade utsläppen av avloppsvatten upphör snarast.

Arbetet med att skydda havsmiljön är högt prioriterat av regeringen. Det
är av stor vikt att vi samarbetar med våra grannländer om sådant som på
ett betydande sätt kan påverka vår gemensamma miljö. Inom EU-samarbetet reglerar i första hand direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (91/271/EEG) och ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) ländernas skyldigheter vad gäller avloppsrening och vattenkvalitet. EU:s medlemsstater är också skyldiga att uppfylla kraven i havsmiljödirektivet (2008/56/EG). När det gäller Östersjöområdet, inklusive Öresund, sker samarbetet i första hand inom Helcom – Helsingforskommissionen för Östersjöområdets marina miljö. Danmark kommer att klargöra hur man ser på utsläppen vid möten i juni.

De nu aktuella danska utsläppen av orenat avloppsvatten är av två slag: dels ett planerat utsläpp med anledning av nybyggnation, dels så kallad nödbrädd-ning i samband med att höga nederbördsmängder överbelastar avlopps-systemen.

När det gäller det planerade utsläppet har Miljödepartementet varit i kontakt med Naturvårdsverket som är den myndighet som tar emot underrättelser enligt den s.k. Esbokonventionen om miljöfarliga verksamheter i andra länder. Naturvårdsverket har inte blivit underrättade om det planerade utsläppet, men har nu en pågående dialog med sin danska motsvarighet, Miljöstyrelsen, för att få närmare information om det planerade utsläppet och om samråd kommer att ske med Sverige enligt Esbokonventionen. Vi har en kontinuerlig kontakt med Naturvårdsverket för att hålla oss upp-daterade.

Nödbräddning, det vill säga oplanerade utsläpp, som sker vid kraftiga regn-fall riskerar att bli ännu vanligare med ett förändrat klimat och visar på vikten av klimatanpassning av våra städer, liksom på behovet av underhåll och förnyelse av avloppsledningsnäten.

Jag har talat med Danmarks miljöminister om de nu aktuella danska ut-släppen. Hon försäkrade att Danmark tar frågan på stort allvar och berättade bland annat att det planerade utsläppet nu är tillfälligt stoppat. Regeringen fortsätter att följa frågan nära.

Stockholm den 3 juni 2020

Isabella Lövin

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-05-26)