Utsläppen från lastbilar

Svar på skriftlig fråga 2018/19:638 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


I2019/01548/E

Infrastrukturdepartementet

Energi- och digitaliseringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:638 av Jessika Roswall (M)
Utsläppen från lastbilar

Jessika Roswall har frågat miljö- och klimatministern om vilka åtgärder hon avser att vidta för att göra det mer lönsamt för svenska åkerier att öka inblandningen av biodrivmedel. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Enligt preliminär statistik minskade under 2018 försäljningen av ren HVO (HVO100), ett bränsle som i stor utsträckning används i tunga transporter som lastbilar. Den minskade försäljningen beror sannolikt på att priset på HVO höjdes under året. Marknadspriset på HVO är beroende av flera faktorer, bl.a. efterfrågan från aktörer i andra länder. Införandet av reduktionsplikten den 1 juli 2018 kan också ha haft påverkan på prissättningen av HVO i Sverige genom att betalningsviljan för HVO med bra klimatprestanda ökar. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna har i januariavtalet kommit överens om att successivt skärpta reduktionsnivåer ska införas för tiden efter 2020, med följden att inblandningen av biodrivmedel kommer att öka.

HVO utanför reduktionsplikten liksom andra höginblandade och rena biodrivmedel ges full befrielse från energi- och koldioxidskatt för att främja användningen av dessa drivmedel. Det kan nämnas att försäljningen av övriga höginblandade och rena biodrivmedel har ökat under 2018 enligt preliminär statistik. Det gäller bl.a. för ren FAME (biodiesel från raps) som kan användas i vissa lastbilar.

I sammanhanget är också relevant att Statens energimyndighet har i uppdrag att analysera hur höginblandade och rena biodrivmedel kan stödjas efter 2020 utan att deras konkurrenskraft försämras.

Regeringen har även uppdragit åt Statens energimyndighet att inrätta innovationskluster för flytande biogas och etanol. Innovationsklustren ska verka för demonstration av lösningar för produktion av flytande biogas respektive etanol och drift med fordon som drivs av flytande biogas respektive etanol i regional- och fjärrdistribution samt bidra till utvecklingen av fossilfria tunga transporter internationellt.

För att nå klimatmålen måste övergången till fossilfria drivmedel också kombineras med andra åtgärder. Det handlar bland annat om överflyttning av transporter från väg till järnväg och sjöfart.

Regeringen kommer att återkomma i frågan och följa utvecklingen noga för att uppnå målet om 70 procent minskade utsläpp i transportsektorn fram till 2030.

Stockholm den 21 maj 2019

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-10)