Utvisning av dömda EU-medborgare

Svar på skriftlig fråga 2018/19:750 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Ju2019/02195/POL

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:750 av Tomas Tobé (M)
Utvisning av dömda EU-medborgare

Tomas Tobé har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att utvisning av dömda EU-medborgare ska tillämpas oftare än vad som sker idag.

En förutsättning för utvisning på grund av brott är att det brott som personen döms för kan leda till fängelse och att påföljden blir svårare än böter. Utvisning får endast ske om det kan antas att personen kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet i Sverige eller om brottet är så allvarligt att personen inte bör få stanna kvar. När domstolen tar ställning till utvisningsfrågan ska även bl.a. skyddsstatus, levnadsomständigheter, familjeförhållanden och vistelsetid i landet beaktas.

För att utvisa en EU/EES-medborgare eller en familjemedlem till en EU/EES-medborgare krävs, utöver de allmänna förutsättningarna, att det sker av hänsyn till allmän ordning och säkerhet. Utvisning får endast ske om EU/EES-medborgarens eller familjemedlemmens beteende utgör ett verkligt, faktiskt och tillräckligt allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse. Bestämmelserna vilar på EU-rättslig grund (det s.k. rörlighetsdirektivet och EU-domstolens praxis)

Regeringen har för avsikt att tillsätta en utredning som ska göra en översyn av lagstiftningen om utvisning på grund av brott.

Stockholm den 19 juni 2019

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-12)