Utvisning till Afghanistan av barn utan föräldrar

Svar på skriftlig fråga 2013/14:688 besvarad av Christina Höj Larsen (V)

Christina Höj Larsen (V)

Dnr Ju2014/4068

Justitiedepartementet

Migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:688 av Christina Höj Larsen (V) Utvisningar till Afghanistan av barn utan föräldrar

Christina Höj Larsen har frågat mig om jag avser att ge Migrationsverket i uppdrag att fortsätta sina ansträngningar att hitta former för att kunna utvisa ensamkommande barn till Afghanistan.

Inledningsvis vill jag framhålla att Sverige tar ett stort ansvar när det gäller att ge skydd åt ensamkommande asylsökande barn. De flesta ensamkommande barn som söker asyl i Sverige beviljas uppehållstillstånd.

I de fall det inte finns några skyddsskäl eller andra skäl att bevilja uppehållstillstånd i Sverige är utgångspunkten att ett återvändande till hemlandet ska ske.

En lagstadgad förutsättning för att ett ensamkommande barn ska kunna återvända är att det finns ett ordnat mottagande för barnet i hemlandet. Det är Migrationsverkets uppgift att se till att det finns ett lämpligt mottagande och att hänsyn tas till vad som är bäst för barnet. Regeringen har i flera av myndighetens tidigare regleringsbrev bett Migrationsverket att redovisa åtgärder som vidtagits i detta avseende. Det handlar i första hand om att eftersöka barnets familj i hemlandet och återförena barnet med den.

Som ett led i detta arbete initierade Migrationsverket projektet European Return Platform for Unaccompanied minors (ERPUM) i februari 2011. Projektet avslutas i enlighet med projektplanen den 30 juni 2014. Förutom Sverige deltar även Nederländerna, Norge och Storbritannien. Projektet har inriktats på att etablera kontakter med myndigheter, internationella organisationer och frivilligorganisationer i Afghanistan, Irak och Marocko för att möjliggöra familjeåterförening och skapa förutsättningar för ett lämpligt mottagande av återvändande ensamkommande barn.

Migrationsverket kommer även fortsättningsvis att arbeta med att ordna mottagandet för ensamkommande barn som ska återvända till sitt hemland. Jag ser mot denna bakgrund ingen anledning att i nuläget ge Migrationsverket något särskilt uppdrag.

Stockholm den 25 juni 2014

Tobias Billström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-06-16)