Utvisningar trots arbetskraftsbrist

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1541 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


PAGE

2


Dnr Ju2017/05063/POL

Ju2017/05139/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1541 av Cecilia Widegren (M) Utvisningar trots arbetskraftsbrist samt på fråga 2016/17:1545 av Cecilia Widegren (M) Arbetskraftbrist och regeringens agerande

Cecilia Widegren har frågat mig vilka skäl som ligger bakom att dra förslaget om att det ska vara möjligt att avstå från att återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister i arbetsvillkoren som annars skulle medföra återkallelse i långbänk, hur jag motiverar att det inte behövs några övergångsbestämmelser och om jag är beredd att tills lagändringen träder i kraft vidta åtgärder för att se till att inte fler människor utvisas på grund av mindre misstag från arbetsgivaren.

Cecilia Widegren har även frågat mig vilka konkreta åtgärder jag och regeringen är beredda att vidta för att säkerställa att de individer som redan drabbats av ett återkallande på grund av små misstag av arbetsgivaren kan återställas retroaktivt eller för att få på plats någon form av moratorium fram till dess att den nya lagregleringen träder i kraft.

Jag har valt att besvara frågorna i ett gemensamt svar.

Först vill jag erinra om att den lagstiftning som visat sig vara behäftad med stora brister, drevs igenom av den förra borgerliga regeringen. Som jag tidigare påpekat i ett svar på en snarlik fråga från Cecilia Widegren, så anser jag att invandringen till Sverige är och ska vara reglerad. Förslaget om ett moratorium går ut på att alla arbetstillstånd ska förlängas i avvaktan på ny lagstiftning. Det skulle innebära att den reglerade invandringen sätts ur spel. Förslaget innebär dessutom att oseriösa arbetsgivare kan betala arbetskraftsinvandrare lägre löner och ge dem sämre villkor. Jag tycker inte att det är rätt väg framåt. Regeringen kommer inte att införa system som öppnar upp för lönedumpning och underlättar för oseriösa arbetsgivare att fuska med villkoren.

Det är inte heller rimligt att, så som föreslås, tillämpa nya bestämmelser retroaktivt. Det skulle vara högst orättvist då det kräver att man godtyckligt bestämmer vilka som ska, respektive inte ska, omfattas av de nya bestämmelserna. Rättssäkerheten skulle med andra ord sättas ur spel. Av samma skäl är det inte aktuellt att genom övergångsbestämmelser göra bestämmelserna retroaktivt tillämpliga.

Jag vill slutligen bemöta påståendet om att regeringen medvetet låtit arbetet med att åtgärda problemen ”dras i långbänk”. Verkligheten är den motsatta. Regeringen har brutit ut förslaget om självläkning från övriga förslag som lämnades i betänkandet Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91). Detta har gjorts just för att snabbt kunna gå vidare med förslaget så att fler inte utvisas på grund av arbetsgivares misstag. Samtidigt är det viktigt att lagstiftningen vilar på rättssäker grund. Lagstiftningsprocessen måste därför få ta sin tid. Ett förhastat förfarande riskerar annars leda till regler som inte kan användas eller som får oönskade effekter.

Stockholm den 13 juni 2017

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-06-05)