Våld mot barn och kvinnor i spåren av coronakrisen

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1662 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)


A2020/0

1

476

/JÄM

Arbetsmarknadsdepartementet

Jämställdhetsministern samt ministern med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1662 av Sara Gille (SD) Våld mot barn och kvinnor i spåren av coronakrisen

Sara Gille har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen avser att öka stödet för de utsatta barnen och kvinnorna i och med coronakrisen, och om jag och regeringen kommer att tillsätta några nationella riktlinjer för kommunerna att förhålla sig till för att hjälpa de utsatta barnen och kvinnorna i och med coronakrisen.

Utbrottet av det nya coronaviruset och spridningen av sjukdomen covid-19 är en global kris för människors liv och hälsa. Samhället och många familjer påverkas också ekonomiskt, vilket bidrar till ökad stress och oro. Virusutbrottet och dess konsekvenser, som t.ex. ökad isolering, riskerar även att öka förekomsten av våld, kontroll och hedersrelaterat våld och förtryck och den som är utsatt kan också få svårare att söka stöd. Kvinnor, barn och hbtq-personer är särskilt utsatta. Barn riskerar att drabbas särskilt hårt av följderna av utbrottet av covid-19, i synnerhet de barn som redan befinner sig i utsatta situationer. Isoleringen kan dels öka förekomsten av våld, kontroll och missbruk i hemmet, dels bidra till ökad psykisk ohälsa. Covid-19 sätter därför ljuset på och förstärker den utsatthet som barn och kvinnor redan är drabbade av.

Regeringen har därför beslutat om en förordning om statsbidrag för att fördela 100 miljoner kronor till ideella organisationers arbete för att möta ökad utsatthet med anledning av utbrottet av covid-19. Pengarna ska gå till organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer samt organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer och mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Regeringen har också gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att skyndsamt ta fram arbetssätt för hur kommunerna kan sprida information om våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck och hur kontakt kan tas med våldsutsatta. I uppdraget ska kunskap och erfarenheter inhämtas från ett flertal olika aktörer, bland andra Socialstyrelsen, Polismyndigheten, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner.

Kriser och katastrofer riskerar att slå hårt mot grupper som redan är utsatta. Att skolor i Sverige inte har stängts ned underlättar att genom ordinarie undervisning, skolbespisning och elevhälsa fånga upp och stötta de barn som befinner sig i en socialt utsatt situation och för vilka skolan utgör en fast punkt i tillvaron. Regeringen kommer att göra det som krävs för att mildra pandemins negativa effekter och fortsätta arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Stockholm den 1 juli 2020

Åsa Lindhagen

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-06-24)