Validering för tandläkare

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1556 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2016/03650/UH

Utbildningsdepartementet

Ministern för högre utbildning och forskning

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1556 av Kalle Olsson (S) Validering för tandläkare

Kalle Olsson har frågat folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Gabriel Wikström om han tänker ta initiativ till en översyn av nuvarande urvalskriterier till utbildning för att få validera sin tandläkarutbildning.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Jag uppfattar att Kalle Olssons fråga rör de kompletterande utbildningarna för personer med avslutad utländsk tandläkarutbildning som i dag bedrivs vid Karolinska institutet och Göteborgs universitet.

I dag har många i Sverige med utländsk utbildning ett arbete som inte motsvarar deras utbildning och yrkeserfarenhet. Detta är ett slöseri med kompetens, både för den enskilde och för samhället. För många personer med en utländsk utbildning kan möjligheten att vid en svensk högskola komplettera den tidigare utbildningen vara avgörande för deras etablering på den svenska arbetsmarknaden. Ett viktigt verktyg i matchningen av individers kompetens och arbetsmarknadens behov är därför kompletterande utbildningar.

I dag finns kompletterande utbildningar för läkare, lärare, tandläkare, sjuksköterskor och jurister. I budgetpropositionen för 2016 föreslog regeringen en omfattande satsning på ytterligare 25 miljoner kronor år 2016 avseende kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning som motsvarar en svensk högskoleutbildning. Satsningen beräknas sedan öka kraftigt till 340 miljoner år 2019, och innefattar bl.a. att fler personer ska ha möjlighet att delta i de befintliga utbildningarna men också att utbildningar inom fler yrkesområden byggs upp.

Som en följd av denna satsning skickade Utbildningsdepartementet i december 2015 ut en förfrågan till alla statliga universitet och högskolor med examenstillstånd för tandläkarexamen om intresse av att bedriva kompletterande tandläkarutbildning. Malmö högskola var positiv till förfrågan och i juni 2016 fick myndigheten i uppdrag att planera för och bygga upp kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk tandläkarutbildning.

Som följer av förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning ska hänsyn tas till de sökandes meriter vid urval till den kompletterande utbildningen. Högskolan får enligt förordningen meddela föreskrifter om vilka av de urvalsgrunder som anges i förordningen som ska användas och vilken platsfördelning som ska göras.

Som Kalle Olsson skriver har regeringen i samband med budgetpropositionen för 2016 tillfört Socialstyrelsen 65 miljoner kronor för att effektivisera valideringsprocessen. I vårändringsbudgeten för 2016 presenterades en ytterligare förstärkning med 10 miljoner kronor. Regeringen har tidigare aviserat att från och med 2017 tillföra Socialstyrelsen 42 miljoner kronor per år för validering. De hittills tillförda resurserna har bland annat bidragit till att handläggningstiden kortats avsevärt.

Validering är ett centralt verktyg för att synliggöra kompetens som förvärvats på olika sätt och stärka individens omställningsförmåga på arbetsmarknaden. Regeringen bedömer att dagens system för validering behöver utvecklas med avseende på såväl utbud som tillgänglighet och kvalitet. Regeringen har därför tillsatt en nationell delegation med uppdrag att under 2015–2019 följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet på den nationella och regionala nivån.

De insatser som regeringen nu genomför kommer att skapa bättre förutsättningar för att ta tillvara den kompetens som finns och skapa möjligheter för snabbare etablering. Det är centralt både för individerna och för Sverige.

Stockholm den 15 september 2016

Helene Hellmark Knutsson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-08-31)