Vätgasstrategi för Sverige

Svar på skriftlig fråga 2020/21:386 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2020/21:386 av Mattias Bäckström (SD)
Vätgasstrategi för Sverige

Mattias Bäckström har frågat mig om regeringen inom ramen för befintliga anslag kommer att satsa på en vätgasstrategi för Sverige.

Vätgas är en av många energibärare med potential att bidra till minskade växthusgasutsläpp och en viktig pusselbit i att nå nettonoll växthusgasutsläpp till 2045. Inom EU växer intresset för vätgas, inte minst i länder med väl utvecklad naturgasinfrastruktur. Flera medlemsstater i EU har också, eller håller på att ta fram nationella vätgasstrategier. I Sverige har både industrins intresse och statens satsningar fokuserat på vätgastillämpningar där billigare fossilfria alternativ inte fungerar.

Regeringen stödjer vätgasutvecklingen både genom forskning och industriellt orienterade program som Industriklivet. Statens energimyndighet har hittills finansierat vätgasprojekt med över en halv miljard kronor. Ett exempel är projektet HYBRIT, som Mattias Bäckström också nämner. Ett annat exempel på statliga insatser är Klimatpremien som kan finansiera till exempel bränslecellsfordon. Regeringen har även, som Mattias Bäckström också påpekar, i budgetpropositionen för 2021 föreslagit att en miljard kronor avsätts till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter, där även tankinfrastruktur för vätgas ingår. Vätgas ingår dessutom i både den elektrifieringsstrategi som regeringen tar fram och i den elektrifieringskommission som nu är tillsatt. Initiativet Fossilfritt Sverige kommer även att ta fram en strategi för hur användning av grön vätgas och ammoniak inom olika värdekedjor och sektorer ska kunna accelerera utvecklingen mot att göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Fossilfritt Sveriges ambition är att presentera sin strategi under våren 2021 och regeringen kommer att ta del av den med intresse.

Vi ska nå våra klimatmål och dra nytta av de nya möjligheterna för energisystemet. Jag är övertygad om att vätgasteknik också i fortsättningen kommer vara en av många tekniker som fortsätter utvecklas. Mycket arbete pågår redan, och regeringen analyserar fortlöpande vilka ytterligare åtgärder som kan behövas för att utveckla möjligheterna att tillvarata vätgasens potential.

Stockholm den 18 november 2020

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-11-09)