Veterinärbrist

Svar på skriftlig fråga 2018/19:536 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Statsrådet Jennie Nilsson (S)Svar på fråga 2018/19:536 av John Widegren (M)

Veterinärbrist

John Widegren har frågat mig hur jag ämnar gå vidare med frågan för att säkerställa att svenska djur får tillgång till veterinärvård i framtiden.

De senaste åren har efterfrågan och utbudet av djursjukvård stigit kraftigt. Inom djursjukvården finns i dag avancerade diagnostiska verktyg och behandlingsalternativ som i princip är fullt jämförbara med dem som används vid vård av människor. Av Konkurrensverkets rapport 2018:6 Bättre konkurrens om fler byter djurförsäkring, framgår att omsättningen för privata veterinärverksamheter som bedrivs i aktiebolagsform mellan 2013 och 2016 har ökat med 38 procent. Denna utveckling har lett till att det råder brist på veterinärer och djursjukskötare.

Varje universitet och högskola ansvarar för vilka utbildningar de väljer att ge. Beslut om utbildningsutbud fattas bland annat utifrån bedömningar av studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.

Sedan 2007 är antalet utbildningsplatser på veterinärutbildningen vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 100 stycken per år. Mer än hälften av de som varje år får svensk legitimation har dock fått sin utbildning i ett annat EU-land. SLU har under senare år ökat utbildningsplatserna för djursjukskötare i flera steg från 40 till 80 hösten 2018. Samtidigt har Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) beslutat om tidsbegränsade undantag så att icke-legitimerad personal, efter viss utbildning och erfarenhet, får utföra moment som ska vara förbehållna de som är legitimerade t.ex. att söva djur.

Vad gäller samhällsnyttiga veterinärtjänster har Jordbruksverket i uppdrag att vidta åtgärder för att säkerställa tillgången till veterinärer vid utbrott av smittsamma djursjukdomar samt för att alla djur i människans vård och i hela landet ska kunna få hälso- och sjukvård. Detta gäller oavsett tidpunkt på dygnet om det finns djurskyddsskäl. Distriktsveterinärerna är Jordbruksverkets basorganisation för dessa samhällsnyttiga veterinärtjänster.  

Djurskydd är en prioriterad fråga för regeringen varför jag också noga följer den snabba utvecklingen inom djurens hälso- och sjukvård.

Stockholm den 23 april 2019

Jennie Nilsson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-04-12)