Vinterns och framtidens energiförsörjning

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1589 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Statsrådet Ibrahim Baylan (S)


M2018/

02103/Ee

Miljö- och energidepartementet

Samordnings- och energiministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1589 av Jörgen Warborn (M)
Vinterns och framtidens energiförsörjning

Jörgen Warborn har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta på kort och lång sikt med anledning av Svenska kraftnäts senaste rapport om kraftbalansen på den svenska elmarknaden.

Det är ett viktigt ämne som Jörgen Warborn tar upp i sin fråga. En robust elförsörjning är en grundläggande förutsättning för ett modernt och väl fungerande samhälle. Detta blir allt tydligare i en digitaliserad värld där fler områden blir beroende av säker tillgång på el.

Jag är därför glad att kunna konstatera att riksdagen nyligen antog den proposition om energipolitikens inriktning som utgår från 2016 års energi-överenskommelse. En majoritet av riksdagens partier står bakom proposi-tionen liksom energiöverenskommelsen, däribland Moderaterna. I inrikt-ningspropositionen slås fast att Sverige ska ha ett robust elsystem med en hög leveranssäkerhet, en låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. Genom den inriktning på energipolitiken som riksdagen godkänt säkerställs att regeringen både på kort och lång sikt kommer att arbeta för
en säker elförsörjning till konkurrenskraftiga priser.

Regeringen har dessutom, sedan Energiöverenskommelsen slöts, vidtagit ett antal åtgärder för att säkra en trygg tillgång på el, bland annat sänkt skatt för vattenkraft och kärnkraft, förlängt effektreserven och moderniserat lagstift-ningen för vattenkraften.

I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att Norden har en väl fungerande elmarknad med jämförelsevis hög överföringskapacitet som möjliggör import och export mellan länderna beroende på hur situationen ser ut. Sverige har varit en nettoexportör av el de senaste åren och Energi-myndigheten bedömer att vi även kommer vara det framöver. Enligt myn-dighetens senaste kortsiktsprognos väntas nettoexporten uppgå till mellan
14 och 19 terawattimmar de närmaste fyra åren. De nordiska stamnäts-operatörerna samarbetar också för att säkerställa att det finns tillräcklig kapacitet i det nordiska elsystemet på lång sikt.

Svenska kraftnäts årliga rapport om kraftbalansen är ett viktigt underlag för energipolitiken. Regeringen kommer självfallet att följa utvecklingen nog-grant och vidta nödvändiga åtgärder om så krävs. Jag ser i dagsläget inga
skäl att vidta några nya åtgärder.

Stockholm den 16 augusti 2018Ibrahim Baylan

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-07-25)