Visumfrihet för Kosovo

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1613 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesminister Ann Linde (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1613 av Magnus Jacobsson (KD)
Visumfrihet för Kosovo

Magnus Jacobsson har frågat mig vilka förutsättningar det finns för Sverige att gå före och för egen del ge Kosovo visumfrihet till Sverige.

Sverige och Kosovo har en nära relation, inte minst genom de mer än 40 000 personer med kosovoariskt ursprung som utgör en del av det svenska samhället. Det är, såsom Magnus Jacobsson uppmärksammar, viktigt att Kosovo fungerar på ett bra sätt och att såväl handel som mellanfolkliga kontakter kan utvecklas.

I det större perspektivet är västra Balkan som helhet en viktig region för EU och för Sverige, och utvecklingen där har en direkt inverkan på oss, både i positiv och negativ bemärkelse. Ländernas EU-närmande är en av de främsta drivkrafterna för fortsatt stabilitet, och demokratisk och ekonomisk utveckling. Målet att på sikt erhålla EU-medlemskap har motiverat länderna att genomföra reformer som bland annat bidrar till en stärkt rättsstat, stärkt skydd av mänskliga rättigheter och ökad ekonomisk integration med EU.

Sverige stödjer länderna på västra Balkans EU-närmande, såväl politiskt som genom det bilaterala reformsamarbetet. Samarbetet fokuserar bl.a. på reformer som bidrar till ekonomisk utveckling, stärkt demokrati och skydd av mänskliga rättigheter. Därtill deltar ett antal svenskar, såsom poliser och åklagare, i EU:s rättstatsinsats EULEX som bidrar till att stärka Kosovo som rättsstat.

Viseringsfrihet bidrar till ökad integration och utgör en viktig del av EU:s politik gentemot regionen. Samtidigt är det av största vikt att noggranna bedömningar görs innan EU fattar beslut, och att de åtgärder länderna i fråga genomför för att förhindra missbruk av viseringsfrihet ger avsedd effekt. För att erhålla viseringsfrihet har länderna på västra Balkan genomfört reformer på områden såsom bekämpning av korruption, organiserad brottslighet och irreguljär migration. EU-kommissionen har i uppdrag att bevaka och regelbundet rapportera om hur de formella kriterier som satts upp efterlevs.

Regeringens ståndpunkt är att också Kosovo bör få viseringsfrihet när landet uppfyller de formella kriterierna för detta. Därtill behöver identifierade utmaningar ha omhändertagits på ett godtagbart sätt. Till dessa hör exempelvis ett ökat antal ogrundade asylansökningar från Kosovo samt risken för att Sverige utsätts för ökad exponering av organiserad brottslighet. En analys av situationen pågår inom regeringskansliet.

För att viseringsfrihet för medborgare från ett land ska kunna införas behöver Europaparlamentet och rådet fatta beslut på basis av ett förslag av kommissionen. Beslut om undantag från viseringskravet gällande korttidsviseringar faller inom EU-kompetens och det finns därmed inga förutsättningar för Sverige att gå före och för egen del ge Kosovo viseringsfrihet till Sverige.

Stockholm den 26 juni 2020

Ann Linde

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-06-17)