Ytterligare ett svenskt universitet i världsklass

Svar på skriftlig fråga 2021/22:709 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Utbildningsminister Anna Ekström (S)
U202 2/00085 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:709 av Alexandra Anstrell (M) Ytterligare ett universitet i världsklass

Alexandra Anstrell har frågat mig om jag avser att arbeta för att möjliggöra för ytterligare ett universitet i världsklass i Stockholmsregionen. Detta skulle enligt frågeställaren kunna göras genom att ett utländskt internationellt universitet får starta en filial här.

Kvalitet i högre utbildning och forskning är en viktig fråga för mig och regeringen. Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en framstående kunskapsnation. Forskning och innovation stärker Sveriges förmåga att möta stora samhällsutmaningar som segregation och pandemier och ligga i framkant i klimatomställningen. God tillgång till högre utbildning av hög kvalitet i hela landet är också en förutsättning för att det ska finnas utbildad personal till välfärd och näringsliv.

I Stockholm finns ett rikt utbud av universitet och högskolor, varav vissa har stor bredd i sin verksamhet medan andra är profilerade inom exempelvis de medicinska, tekniska, ekonomiska och konstnärliga fälten. Flera av Stockholms lärosäten är representerade på internationella rankinglistor såsom Academic Ranking of World Universities (ARWU), World University Ranking från Times Higher Education och QS World University Rankings.

Jag vill också betona att alla universitet och högskolor ska uppfylla högskolelagens (1992:1424) krav på att ge utbildning och forskning av hög kvalitet. Lärosätena har ett tydligt ansvar för att verksamheten bedrivs så att hög kvalitet uppnås. Lärosätenas eget ansvar för kvalitetssäkring var även utgångspunkten när regeringen 2017 införde ett nytt nationellt kvalitetssäkringssystem. Syftet med systemet är dels att kontrollera utbildningarnas resultat, dels att bidra till lärosätenas arbete med kvalitetsutveckling. Universitetskanslersämbetet ansvarar för det nationella kvalitetssäkringssystemet.

Enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina finns möjlighet för enskilda utbildningsanordnare att få tillstånd av regeringen att utfärda examina på högskolenivå. Flera ansökningar om examenstillstånd har prövats av regeringen det senaste decenniet och några nya enskilda utbildningsanordnare har därefter fått sådant tillstånd. En aktör som fått rätt att utfärda vissa examina är Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) genom Världssjöfartsuniversitetet (WMU).

Universitetskanslersämbetet har för närvarande i uppdrag att göra en översyn av rättsliga förutsättningar för etablering av forsknings- och utbildningsverksamhet i Sverige. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 10 maj 2022.

Stockholm den 19 januari 2022

Anna Ekström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-01-07)