för Riksbankens styrelse och förvaltning, ntfärdadt den 13 Maj 1891

Svensk författningssamling

Reglemente

för Riksbankens styrelse och förvaltning, ntfärdadt den 13 Maj 1891.

rgflykib ,-.j ,.bh .taölidinl miåfqmi ai»l "u;

.niwfo* /bo .bÖJavjbctrf bom dfim.vRhfodbjiiil ebihfhJ kolibri

Afdelning I.

Allmänna föreskrifter.

§ 1.

Riksbanken förblifver under Riksdagens egen garanti och vård, så

att den ostörd må förvaltas af de fullmäktige, kamrarne dertill förordna,

efter de ordningar, stadgar och reglementen, hvilka redan gjorda äro

eller vidare af Riksdagen göras kunna.

(Jfr regeringsformen § 72.)

§ 2.

v(jt - -[ n '' ! b* f * t t r r r f r

Enligt Sveriges Rikets Ständers beslut och förordning om banken

af den 22 september 1668, har Sveriges riksbank till föremål för sin

verksamhet:

A. i egenskap af vexelbank:

att