för Riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdadt den 8 Maj 1893

Svensk författningssamling

Reglemente

för Riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdadt den 8 Maj 1893.

* r \ ‘ '' •. ?’ . i i:i(! •

Afdelning I.

Allmänna föreskrifter.

§ I
Riksbanken

förblifver under Riksdagens egen garanti och vård, så

att den ostörd må förvaltas af de fullmäktige, kamrarne dertill förordna,

efter de ordningar, stadgar och reglementen, hvilka redan gjorda äro

eller vidare af Riksdagen göras kunna.

(Jfr regeringsformen § 72.)

§ 2.

Enligt Sveriges Rikes Ständers beslut och förordning om banken

af den 22 september 1668, har Sveriges riksbank till föremål för sin

verksamhet:

A. i egenskap af vexelbank:

att bibehålla det inländska myntet vid dess rätta och skäliga valör

samt hindra och förekomma främmande myntsorters