för Riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdadt den 18 Maj 1897

Svensk författningssamling

Reglemente

för Riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdadt den 18 Maj 1897.

Afdelning I.

Allmänna föreskrifter.

§ 1.

Riksbanken förblifver under Riksdagens garanti samt förvaltas af

dertill förordnade fullmäktige efter af Konungen och Riksdagen gemensamt

stiftad lag samt de särskilda föreskrifter, som äro meddelade i

detta reglemente.

(Jfr Regeringsformen § 72.)

§ 2-

Enligt Sveriges Rikes Ständers beslut och förordning om banken

af den 22 september 1668, har Sveriges riksbank till föremål för sin

verksamhet:

A. i egenskap af vexelbank:

att bibehålla det inländska myntet vid dess rätta och skäliga valör

samt hindra och förekomma främmande myntsorters obilliga och egenmägtiga

stegrande; .

(Jfr ingressen till nämnda Rikes