för riksbankens styrelse och förvaltning

Svensk författningssamling

Reglemente

för riksbankens styrelse och förvaltning,

utfärdat den 15 juni 1918.

AVDELNING I.

Allmänna föreskrifter.

§ i.

Riksbanken förbliver under riksdagens garanti samt förvaltas av därtill

förordnade fullmäktige efter av Konungen och riksdagen gemensamt

stiftad lag samt de särskilda föreskrifter, som äro meddelade i detta

reglemente.

(Jfr regeringsformen § 72.)

§ 2.

Mom. 1. Om riksbankens grundfond och reservfond är stadgat i

lagen för Sveriges riksbank den 12 maj 1897, §§ 2 och 26.

Mom. 2. Vad riksbanken äger utöver grundfonden och reservfonden

må vid bokslutet föras såsom reserverade medel.

§ 3.

Om riksbankens sedelutgivning och metalliska kassa är stadgat i läge®

för Sveriges riksbank den 12 maj 1897, kap. II.

Bihang