Förordning (1908:74 s.1) angående jordregister

SFS nr: 1908:74 s.1
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 1908-06-13
Övrig text: Enligt SFS 1974:506 skall ordet "lantmäteri styrelsen" i olika böjningsformer i 16, 27 och 34 §§, 38 § 1 mom samt 39, 40, 46, 57, 58-60 och 63 §§ bytas ut mot "statens lantmäteriverk" i motsvarande form. Ordet "ortnamnskommissionen" i 16 § skall bytas ut mot "ortnamnsarkivet i Uppsala"
Upphävd: 2000-07-01
Författningen har upphävts genom: 2000:308
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

§ 35 Sedan jordregister upplagts för en socken samt den av häradsskrivaren för socknen enligt § 22 upprättade fastighetsförteckningen av förste lantmätaren fullständigats genom ifyllande av kolumnerna 8--11, skall förteckningen översändas till häradsskrivaren tillika med en efter formulär H avfattad uppgift på fastigheter, som i jordregistret införts och som har gällande registerbeteckning men inte tas upp i nämnda förteckning. Förste lantmätaren skall sedermera senast den 15 varje månad tillställa häradsskrivaren uppgift enligt formulär Hb, upptagande de fastigheter som under nästföregående kalendermånad införts i eller uteslutits ur jordregistret, däri överförts från en socken till en annan eller undergått förändring beträffande registerbeteckning. Förordning (1992:240).

§ 43 Vad som i kap. 1--3 föreskrivs om förste lantmätaren, domhavanden och häradsskrivaren skall tillämpas på respektive fastighetsregistermyndigheten, inskrivningsmyndigheten och skattemyndigheten. Förordning (1990:1238).

§ 50 När samfällighet tas upp i S-förteckningen, åsätts den registerbeteckning. Därvid skall bestämmelserna om registerbeteckning för samfällighet i 9--12 §§ fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059) och 4 a § kungörelsen (1968:379) om uppläggande av nytt fastighetsregister, m.m. tillämpas.

Traktnamn eller kvartersnamn, som upptagits i överskrift på upplägg i S-förteckningen, införes i namnförteckningen enligt formulär Ab.
Förordning (1987:598).

§ 54 Har fastighets omfattning på marken ändrats genom fastighetsbildning eller annan åtgärd, göres anteckning om åtgärden i fastighetens rum. Detsamma gäller när andel i samfällighet överförts från en fastighet till en annan.

Om fastighetsbestämning skett eller fastighetsindelningens beskaffenhet fastställts i annan ordning, skall det antecknas i rummen för de berörda fastigheterna.

Har servitut bildats, ändrats eller upphävts genom åtgärd varom uppgift skall införas i fastighetsregistret, göres anteckning i rummet för den härskande fastigheten. Motsvarande anteckning göres i rummet för den tjänande fastigheten. Om servitutet skall utövas enbart på eller av samfällighet som upptagits i S-förteckning, får anteckning i stället göras i samfällighetens rum. Servitut som berör gemensamhetsanläggning antecknas enligt § 57 a tredje stycket.

Om en fastighet som är belägen i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län eller i Älvdalens kommun i Kopparbergs län omfattar mark som vid utgången av juni 1992 tillhörde staten, skall uppgift om detta föras in i jordregistret. Uppgiften skall dock föras in endast om annan än staten har beviljats lagfart för fastigheten. Förordning (1992:966).

§ 57 a Till jordregistret hör förteckning över gemensamhetsanläggningar för registrering enligt anläggningslagen (1973:1149) enligt vid denna kungörelse fogat formulär GA (GA-förteckning). Anvisningar till formuläret meddelas av statens lantmäteriverk.

När gemensamhetsanläggning upptages i GA-förteckningen, åsättes den registerbeteckning. Bestämmelserna om registerbeteckning för gemensamhetsanläggning i 7 och 7 a §§ kungörelsen (1968:379) om uppläggande av nytt fastighetsregister, m.m. äga därvid motsvarande tillämpning.

Redovisningen av förrättning eller annan åtgärd enligt anläggningslagen (1973:1149) berörande gemensamhetsanläggning sker i GA- förteckningen. I rummet för fastighet eller samfällighet som beröres av åtgärden göres endast hänvisning till GA-förteckningen. Anteckning om servitut göres endast om servitutet berör fastighet som ej deltager i gemensamhetsanläggningen. Om fastighetsbildning eller annan åtgärd som skall redovisas i rummet för fastighet eller samfällighet är av betydelse för gemensamhetsanläggning, skall uppgift om åtgärden införas även i GA-förteckningen och hänvisning göras till för teckningen.

Beröres tomträtt av åtgärd enligt anläggningslagen (1973:1149) skall åtgärden redovisas såsom avseende den fastighet i vilken tomträtten inskrivits.

Förvaltas gemensamhetsanläggning av samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, skall föreningens firma antecknas i GA-förteckningen.

I GA-förteckningen få, utan samband med registrering enligt anläggningslagen, redovisas gemensamma anläggningar enligt lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar samt 2 och 4 kap. lagen (1939:608) om enskilda vägar och motsvarande äldre bestämmelser.

Redovisningen av anläggning som ej är inrättad enligt anläggningslagen får begränsas till uppgifter som finnas tillgängliga.

§ 57 b Vid införande av uppgift om förrättning enligt ledningsrättslagen (1973:1144) skall vad som i § 54 tredje stycket föreskrives om servitut i tillämpliga delar gälla ledningsrätt. Har förordnats att ledningsrätt skall höra till tomträtt, skall ledningsrätten redovisas såsom hörande till den fastighet i vilken tomträtten inskrivits.

Har del av fastighet inlösts enligt ledningsrättslagen, skall inlösta ägovidden registreras såsom fastighet och uppgift om fastighetsbildningen lämnas enligt formulär Hb. Motsvarande skall gälla när samfällighet eller del därav inlösts. Kungörelse (1974:148).

§ 57 d Regionplan, översiktsplan, detaljplan, områdesbestämmelser och fastighetsplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) samt stadsplan och byggnadsplan som har genomförandetid enligt 17 kap. 4 § andra stycket samma lag skall redovisas i en plan- och bestämmelseförteckning (PB-förteckning). I PB-för teckningen får även andra äldre planer, bestämmelser, beslut och utredningar enligt 33 § fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059) tas upp.

Om en plan har tagits upp i PB-förteckningen får sådan anteckning som avses i 33 § denna förordning underlåtas.

Statens lantmäteriverk fastställer den blankett på vilken PB-förteckningen skall föras. Förordning (1987:598).

§ 58 Fråga om rättelse i jordregister enligt 19 kap. 4 § fastighetsbildningslagen (1970:988) prövas av statens lantmäteriverk.
Har oriktighet enligt första stycket i nämnda paragraf uppkommit till följd av skrivfel eller annat sådant förbiseende, får dock fastighetsregistermyndigheten pröva ärendet. Förordning (1990:254).

§ 60 Statens lantmäteriverk får beträffande vissa slag av ärenden överlåta sin beslutanderätt enligt §§ 58 och 59 till fastighetsregistermyndigheten. Förordning (1990:254).

§ 61 Tomtbok till jordregister får läggas upp endast för område med detaljplan i anslutning till stadsregisterområde.

Bestämmelserna om uppläggande och förande av tomtbok till stadsregister skall tillämpas även på tomtbok till jordregister. Bestämmelserna i 4 § första stycket 2 stadsregisterkungörelsen (1971:1010) skall dock inte tillämpas. Förordning (1987:598).

§ 62 Till jordregistret hör en fastighetskarta som redovisar fastighetsindelningen och en bestämmelsekarta som redovisar sådana uppgifter som avses i 33 § första stycket 2--7 och andra stycket fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059). På fastighetskartan skall, om så lämpligen kan ske, utmärkas dels gränserna för område som upplåtits för gemensamhetsanläggning upptagen i GA-förteckningen samt anläggningens registerbeteckning, dels gränserna för ledningsrättsområde samt beteckning Lr. Kartorna upprättas i den utsträckning som det finns lämpligt underlag för dem. Förordning (1988:794).

63 §   Beslut av Statens lantmäteriverk eller fastighetsregistermyndigheten enligt denna förordning får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Överklagande av beslut enligt 1 § första stycket sker dock hos regeringen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Förordning (1995:198).


Övergångsbestämmelser

1995:198

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.