Förordning (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

t.o.m. SFS 2022:481
SFS nr: 1982:814
Departement/myndighet: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 1982-08-26
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:481
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna förordning finns föreskrifter om ersättning av allmänna medel till de uppdragstagare som anges i 2 §.

Bestämmelserna för ledamöter gäller i förekommande fall även ersättare för ledamöter. Förordning (2016:923).

2 §    /Upphör att gälla U:2023-01-01/ Arvoden betalas enligt följande.

Uppdragstagare    Arvode för     Arvode för 
      sammanträde     förberedelsearbete 
      (belopp per dag)  (belopp per dag)
1. Nämndemän i tingsrätterna och
hovrätterna    500 kr      300 kr
2. Nämndemän i förvaltningsrätterna
och kammarrätterna  500 kr      300 kr
3. Jurymän i tryckfrihetsmål och
yttrandefrihetsmål  500 kr      300 kr
4. Andra ledamöter i arrendenämnderna och hyresnämnderna än
ordförande    600 kr  
5. Experter i
hyresnämnderna    600 kr      180 kr
6. Särskilda ledamöter i kammarrätterna i mål om laglighetsprövning, fastighetstaxering och granskning av
film och videogram  600 kr  
7. Särskilda ledamöter i sjöförklarings-
domstolarna    600 kr      180 kr
8. Särskilda ledamöter i tingsrätt i mål om klander av
dispasch    680 kr      180 kr
9. Särskilda ledamöter i förvaltningsrätterna i mål om laglighetsprövning och granskning av
film och videogram  550 kr  
I kammarrätterna ersätts sakkunniga i frågor som rör bokföring och balansteknik med 380 kr per arbetstimme.

Till nämndemän och jurymän som under en sammanträdesdag tjänstgör kortare tid än tre timmar betalas, i stället för vad som anges i första stycket, arvode för sammanträde med 250 kr per dag. Förordning (2016:923).

/Träder i kraft I:2023-01-01/

2 §   Arvoden betalas enligt följande.

Uppdragstagare    Arvode för     Arvode för 
      sammanträde     förberedelsearbete 
      (belopp i        (belopp i 
      kronor per dag)      kronor per dag)
1. Nämndemän i tingsrätterna och
hovrätterna       680           300 
2. Nämndemän i förvaltningsrätterna
och kammarrätterna   680           300 
3. Jurymän i tryckfrihetsmål och
yttrandefrihetsmål   680           300 
4. Andra ledamöter i arrendenämnderna och hyresnämnderna än
ordförande       680           300 
5. Experter i
hyresnämnderna     680           300 
6. Särskilda ledamöter i kammarrätterna i mål om laglighetsprövning, fastighetstaxering och åldersgränser för film som ska visas
offentligt       680           300 
7. Särskilda ledamöter i sjöförklarings-
domstolarna       680           300 
8. Särskilda ledamöter i tingsrätt i mål om
klander av dispasch   680           300 
9. Särskilda ledamöter i förvaltningsrätterna i mål om laglighetsprövning och åldersgränser för film som ska visas
offentligt       680           300 
I kammarrätterna ersätts sakkunniga i frågor som rör bokföring och balansteknik med 380 kronor per arbetstimme.

Till nämndemän och jurymän som under en sammanträdesdag tjänstgör kortare tid än tre timmar betalas, i stället för vad som anges i första stycket, arvode för sammanträde med 340 kronor per dag. Förordning (2022:481).

2 a §   Nämndemän och jurymän har rätt till ersättning för inkomstförlust som uppkommer på grund av uppdraget.
Förordning (2006:1289).

2 b §   Till nämndemän och jurymän som tjänstgör vid sammanträde som hålls på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton betalas ett ytterligare arvode om 500 kr per dag. Förordning (2016:923).

2 c §   Nämndemän och jurymän med barn som har behov av tillsyn har rätt till skälig ersättning för kostnader för barntillsyn som uppkommer när de fullgör sitt uppdrag. Domstolsverket får meddela föreskrifter om när sådan ersättning skall betalas.
Förordning (2006:1289).

2 d §   Till nämndemän och jurymän som tjänstgör efter kl. 16.30 betalas ett ytterligare arvode om 150 kr per dag.
Förordning (2016:923).

3 §   Arvode för förberedelsearbete får inte betalas för dagar då uppdragstagaren har rätt till arvode för sammanträde.

Till sådana uppdragstagare som anges i 2 § första stycket 5 och 8 får för efterarbete under annan dag än sammanträdesdag betalas arvode med samma belopp som för förberedelsearbete.
Förordning (2016:923).

4 §   Reseersättning och traktamente betalas enligt de bestämmelser om reseförmåner som enligt kollektivavtal gäller för statstjänstemän i allmänhet.

4 a §   Till uppdragstagare vars resväg till sammanträdet överstiger 50 km betalas ett särskilt inställelsearvode om 100 kr per dag. Förordning (2006:1289).

5 §   Vid tillämpningen av de bestämmelser som avses i 4 § ska de uppdragstagare som anges i 2 § första stycket 4-9 vid tågresor ha rätt till ersättning för kostnaden för en sovplats i en enbäddskupé.

Vid en resa som berättigar till ersättning bör en gemensam färd anordnas när det är möjligt, om det medför en kostnadsbesparing. Förordning (2016:923).

6 §   Nämndemän har rätt till ersättning enligt 2-4 a §§ när de genomgår introduktions- eller repetitionsutbildning.
Domstolen eller nämnden får också besluta att sådan ersättning ska lämnas när nämndemän kallas till information. Förordning (2014:1358).

7 §   Ställs ett sammanträde in, får ersättning för sammanträdet ändå betalas om det finns särskilda skäl för det.
Förordning (1998:1221).

8 §   Ersättningar enligt denna förordning betalas ut av Domstolsverket eller av den domstol eller nämnd som Domstolsverket bestämmer.

I fråga om de uppdragstagare som anges i 2 § första stycket 1-4, 6 och 9 styrks rätten till ersättning genom intyg som utfärdas av domstolen eller nämnden. För övriga betalas ersättningen ut mot räkning som attesteras av den som har tjänstgjort som ordförande vid sammanträdet.
Förordning (2016:923).

9 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2018:943).


Övergångsbestämmelser

1994:1138

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1994. Den nya bestämmelsen i 8 § skall dock tillämpas från och med den 1 juli 1994.

1995:257

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut om ersättning som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1998:1806

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1999. De nya bestämmelserna skall tillämpas för tid från och med den 1 januari 1999.

2014:1358
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
   2. Bestämmelserna i 6 § i den nya lydelsen tillämpas första gången för de nämndemän vars tjänstgöringsperiod börjar den 1 januari 2016.
   3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för de nämndemän vars tjänstgöringsperiod upphör senast den 31 december 2015.