Förordning (1997:409) om särskild utlänningskontroll

t.o.m. SFS 2014:1151
SFS nr: 1997:409
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1997-06-05
Ändrad: t.o.m. SFS 2014:1151
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I sådana ärenden som avses i 28 § lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll skall prövningen göras av expeditionschefen eller rättschefen i det departement till vilket ärendet hör. Detsamma gäller i fråga om yttranden med anledning av förordnande av eller ersättning till offentligt biträde. Regeringen kan uppdra även åt särskilda tjänstemän i departementen att pröva sådana frågor och avge sådana yttranden. Förordning (2006:99).

2 §   Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska underrättas om följande beslut enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll:
   1. beslut om utvisning med förbud för utlänningen att återvända till Sverige,
   2. beslut i fråga om inhibition, och
   3. beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd.
Förordning (2014:1151).

3 §   En EES-medborgare eller en sådan familjemedlem till en EES-medborgare som avses i 3 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) som har meddelats ett återreseförbud enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll eller motsvarande äldre bestämmelser, får ansöka om upphävande av återreseförbudet. En sådan ansökan ska lämnas in till regeringen. Regeringen ska ta ställning till ansökan inom sex månader från det att den lämnades in.
Förordning (2013:533).


Övergångsbestämmelser

1997:409
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 1997.
   2. Förordningen tillämpas även då offentligt biträde har förordnats enligt rättshjälpslagen (1972:429).