Förordning (2006:1203) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet

t.o.m. SFS 2022:1411
SFS nr: 2006:1203
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad: 2006-11-16
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1411
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Skyldighet att redovisa med en årsrapport

1 §   I denna förordning meddelas ytterligare föreskrifter om redovisning av fjärrvärmeverksamhet enligt 40 § första och andra styckena fjärrvärmelagen (2008:263).
Förordning (2008:527).

2 §   Om annat inte följer av denna förordning ska årsrapporten upprättas i enlighet med god redovisningssed som den tillämpas vid upprättande av årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554). Detta gäller även om den som bedriver fjärrvärmeverksamheten inte upprättar någon årsredovisning.

Om fjärrvärmeverksamheten bedrivs av en kommun ska årsrapporten i stället upprättas i enlighet med god redovisningssed som den tillämpas vid upprättande av årsredovisning enligt lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Förordning (2018:1521).

3 §   Årsrapporten skall ge en rättvisande bild av fjärrvärmeverksamhetens ställning och resultat.

Årsrapportens utformning och innehåll

4 §   Årsrapporten ska bestå av
   1. en balansräkning för räkenskapsåret och för det föregående räkenskapsåret,
   2. en kostnadsslagsindelad resultaträkning för räkenskapsåret och för det föregående räkenskapsåret,
   3. noter,
   4. en förvaltningsberättelse, och
   5. en kopia av årsredovisningen eller årsbokslutet för räkenskapsåret som upprättats enligt årsredovisningslagen, lagen om kommunal bokföring och redovisning eller bokföringslagen (1999:1078). Förordning (2022:1411).

5 §   Årsrapporten skall avfattas på svenska i vanlig läsbar eller elektronisk form.

6 §   Årsrapporten ska skrivas under av dem som undertecknar den årsredovisning som upprättas enligt årsredovisningslagen (1995:1554).

Om fjärrvärmeverksamheten bedrivs av en kommun ska årsrapporten i stället beslutas av kommunfullmäktige eller av den som fullmäktige utsett.

Om någon årsredovisning enligt årsredovisningslagen eller lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning inte upprättas, ska årsrapporten undertecknas av den som bedriver verksamheten eller av behöriga ställföreträdare för den som bedriver verksamheten.

Årsrapporten ska innehålla uppgift om den dag då den undertecknades. Förordning (2018:1521).

7 §   I balansräkningen skall tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital som är gemensamma för fjärrvärmeverksamheten och annan verksamhet redovisas efter en fördelning mellan verksamheterna.

8 §   I balansräkningen skall anläggningstillgångar som disponeras genom avtal om finansiell leasing redovisas.

9 §   I resultaträkningen skall intäkter och kostnader som är gemensamma för fjärrvärmeverksamheten och annan verksamhet redovisas efter en fördelning mellan verksamheterna.

10 §   Förvaltningsberättelsen skall innehålla
   1. en rättvisande översikt över fjärrvärmeverksamhetens utveckling, ställning och resultat,
   2. hänvisningar till eller ytterligare upplysningar om de belopp som tas upp i andra delar av årsrapporten, när det behövs för förståelsen av årsrapporten,
   3. uppgifter om hur mycket el och värme som har levererats,
   4. upplysningar om andra förhållanden som inte skall redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna, men som är viktiga för bedömningen av utvecklingen av fjärrvärmeverksamheten samt utvecklingen av verksamhetens ställning och resultat, och
   5. upplysningar om sådana händelser av väsentlig betydelse för fjärrvärmeverksamheten som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut.

11 §   I noterna ska det, utöver vad som följer av god redovisningssed, lämnas uppgifter om
   1. principerna för den fördelning som avses i 7 och 9 §§,
   2. det planenliga restvärdet för varje anläggningskategori, och
   3. hur stor andel av räkenskapsårets inköp och försäljningar som avser koncernföretag, intresseföretag eller sådana gemensamt styrda företag som företaget som bedriver fjärrvärmeverksamheten är delägare i, med angivande av principerna för intern prissättning.

Om fjärrvärmeverksamheten bedrivs av en kommun ska uppgifterna enligt första stycket 3 i stället avse andelen inköp och försäljningar som avser den egna kommunen eller sådana juridiska personer som ingår i kommunens sammanställda räkenskaper enligt lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

Uttrycken koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag har samma betydelse som i årsredovisningslagen (1995:1554). Förordning (2018:1521).

Granskning av årsrapporten m.m.

12 §   Den som bedriver fjärrvärmeverksamhet ska senast fem månader efter räkenskapsårets utgång lämna årsrapporten till en godkänd revisor för granskning enligt 42 § fjärrvärmelagen (2008:263).

Om den årsredovisning eller det årsbokslut som upprättas enligt årsredovisningslagen (1995:1554) eller bokföringslagen (1999:1078) enligt lag eller annan förordning ska granskas av minst en auktoriserad revisor, ska årsrapporten i stället granskas av en auktoriserad revisor.

Om fjärrvärmeverksamheten bedrivs av en kommun ska årsrapporten i stället granskas av de revisorer som granskar den årsredovisning som kommunen upprättar enligt lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.
Förordning (2018:1521).

13 §   Har upphävts genom förordning (2008:527).

14 §   Har upphävts genom förordning (2008:527).

15 §   Årsrapporten och revisorns intyg skall bevaras i en form som anges i 7 kap. 1 § första stycket bokföringslagen (1999:1078) fram till och med det tionde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Bemyndiganden

16 §   Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om
   1. de närmare uppgifter som ska finnas med i en förvaltningsberättelse enligt 10 § 3,
   2. hur de uppgifter som avses i 11 § första stycket 2 ska redovisas,
   3. sättet för undertecknande av en årsrapport som upprättas elektroniskt, och
   4. elektronisk överföring enligt 43 § tredje stycket fjärrvärmelagen (2008:263). Förordning (2008:527).


Övergångsbestämmelser

2006:1203

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som börjar närmast efter den 31 december 2006.