Förordning (2006:1213) om hamnskydd

t.o.m. SFS 2014:1278
SFS nr: 2006:1213
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 2006-11-23
Ändrad: t.o.m. SFS 2014:1278
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen (2006:1209) om hamnskydd.

2 §   Transportstyrelsen skall vara sambandspunkt för hamnskyddet.
Sambandspunkten skall utföra de uppgifter som ankommer på detta organ enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/65/EG av den 26 oktober 2005 om ökat hamnskydd. Förordning (2008:1169).

3 §   Transportstyrelsen skall godkänna hamnskyddsutredningar och hamnskyddsplaner samt utöva annan tillsyn enligt 6 kap. 2 § lagen (2006:1209) om hamnskydd. Förordning (2008:1169).

4 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att tillsyn ska utövas av Polismyndigheten och Kustbevakningen i den utsträckning som de berörda myndigheterna kommer överens om. Förordning (2014:1278).

5 §   När en myndighet utövar tillsyn med stöd av 3 eller 4 § ska Transportstyrelsen, Polismyndigheten, Kustbevakningen eller Tullverket på begäran av den myndighet som utövar tillsyn biträda vid tillsynen och lämna de upplysningar som tillsynsmyndigheten behöver för att utöva tillsynen.
Förordning (2014:1278).

6 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
   1. tillsyn,
   2. avgifter till staten för hamnskyddet,
   3. skyddsnivåer,
   4. hamnskyddsutredningar,
   5. hamnskyddsplaner,
   6. hamnskyddsövningar,
   7. hamnskyddschefer,
   8. erkända skyddsorganisationer, och
   9. samråd enligt 3 kap. 4 § lagen (2006:1209) om hamnskydd.

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om ansökan om förordnande enligt 4 kap. 3 § lagen om hamnskydd och om tillhörande utbildning. För ansökningsavgift gäller bestämmelserna i 9-14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2 tillämpas. Förordning (2014:1278).