Förordning (2006:1582) om särskilt bidrag 2007 för vissa kostnader för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

SFS nr: 2006:1582
Departement/myndighet: Finansdepartementet K
Utfärdad: 2006-12-21
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Förutsättningar för bidrag

1 §   En kommun har rätt till ett särskilt bidrag år 2007 enligt vad som följer av denna förordning, om kommunen under bidrags- och avgiftsåret 2007 får en negativ förändring av
   1. avgifter enligt lagen (2003:886) om utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, och
   2. bidrag enligt lagen (2003:887) om utjämningsbidrag till kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Bidrag lämnas om de negativa förändringarna har orsakats av de ändringar av beräkningen av koncentrations- och personalkostnadsindex som gäller från och med bidrags- och avgiftsåret 2007 enligt förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Bidrag lämnas för den del av förändringen som överstiger 200 kronor per invånare den 1 november 2006.

Beräkning av bidrag

2 §   Statistiska centralbyrån skall beräkna det särskilda bidraget för varje kommun som uppfyller förutsättningarna i 1 § och då beakta den begränsning av avgiften som sker enligt övergångsbestämmelserna till lagen (2003:886) om utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Uppgiftslämnande

3 §   Statistiska centralbyrån skall senast den 16 april 2007 lämna uppgifter till Skatteverket om de belopp som har beräknats.

Hur bidrag fastställs

4 §   Skatteverket skall senast den 15 maj 2007 fastställa det särskilda bidraget för varje berörd kommun.

Bidraget får dock fastställas senare om följande beslut av Skatteverket för bidrags- och avgiftsåret 2007 har överklagats:
   1. beslut enligt 5 § tredje stycket lagen (2003:886) om utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller
   2. beslut enligt 5 § tredje stycket lagen (2003:887) om utjämningsbidrag till kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

I sådana fall skall bidragen fastställas senast fyra veckor efter det att samtliga beslut enligt de nämnda lagarna har vunnit laga kraft.

Överklagande

5 §   Skatteverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.