Förordning (2007:1368) om statsbidrag till enskilda arkiv

t.o.m. SFS 2012:815
SFS nr: 2007:1368
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2007-12-18
Ändrad: t.o.m. SFS 2012:815
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelse

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till enskilda arkiv som inte omfattas av kultursamverkansmodellen enligt förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.
Förordning (2012:815).

Villkor för statsbidrag

2 §   Statsbidrag får ges till enskilda arkivinstitutioner och institutioner eller föreningar med anknytning till arkivverksamhet.

Statsbidrag får också ges till andra för bevarande och tillgängliggörande av företagsarkiv.

3 §   I förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet finns särskilda bestämmelser om statsbidrag till regionala arkivinstitutioner.

Ärendenas handläggning

4 §   Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Riksarkivet.

Redovisning

5 §   Den som har fått statsbidrag ska redovisa till Riksarkivet hur medlen har använts.

Återbetalning

6 §   Statsbidrag får helt eller delvis krävas tillbaka om
   1. mottagaren av statsbidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   3. statsbidraget inte används för det ändamål som det har beviljats för,
   4. den som har mottagit statsbidraget inte lämnar sådan redovisning som avses i 5 §, eller
   5. villkor i beslutet inte har följts.

Bemyndigande

7 §   Riksarkivet får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

8 §   Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2007:1368

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2008. Bidrag enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den 1 januari 2008.