Förordning (2007:1435) om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet

t.o.m. SFS 2016:618
SFS nr: 2007:1435
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2007-12-19
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:618
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelse

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Ändamålet med statsbidraget

2 §   Ändamålet med statsbidraget är att främja internationell spridning av svensk litteratur och svensk dramatik av hög kvalitet samt att främja internationella utbyten på dessa områden.

Definitioner

3 §   I denna förordning avses med

svensk litteratur: litteratur som är skriven på svenska språket eller på något av de nationella minoritetsspråken och som är utgiven i Sverige,
svensk dramatik: dramatik som är skriven på svenska språket, och dramatik som är skriven på något av de nationella minoritetsspråken och framförd i Sverige.

Villkor för statsbidrag

4 §   Statsbidrag får ges till
   1. förlag eller teatrar för översättning av svensk litteratur eller svensk dramatik till ett annat språk än originalspråket och för produktionskostnader i samband med översättningen av särskilt kostsamma verk, och
   2. anordnare av evenemang eller presentationer för internationell spridning av svensk litteratur och svensk dramatik samt för internationella utbyten.

Sökanden ska bedriva näringsverksamhet.
Förordning (2014:1523).

5 §   Bidrag enligt 4 § lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning ska utföras av Statens kulturråd. Förordning (2016:618).

6 §   Statsbidrag får även ges till
   1. författare till svensk litteratur och svensk dramatik,
   2. författare stadigvarande bosatt i Sverige, och
   3. översättare av litteratur och dramatik till eller från svenska språket

för deltagande i internationellt utbyte på litteraturområdet.

Statsbidrag får vidare ges till översättare för provöversättning av svensk litteratur eller svensk dramatik till ett annat språk än originalspråket.

Med författare likställs illustratör, bildkonstnär och fotograf när det gäller litteratur som till väsentlig del innehåller illustrationer, bildkonst eller fotografier.

Ärendenas handläggning

7 §   Statens kulturråd prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning. Förordning (2013:1136).

Redovisning

8 §   Den som har beviljats statsbidrag enligt denna förordning ska till Statens kulturråd redovisa hur medlen har använts.
Förordning (2013:1136).

Återbetalning

9 §   Statens kulturråd får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om
   1. mottagaren av statsbidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   3. statsbidraget inte används för det ändamål det har beviljats för,
   4. den som har mottagit statsbidraget inte lämnar sådan redovisning som avses i 8 §, eller
   5. villkor i beslutet inte har följts.
Förordning (2013:1136).

Bemyndigande

10 §   Statens kulturråd får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2013:1136).

Överklagande

11 §   Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2007:1435

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008. Bidrag enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den 1 januari 2008.