Förordning (2010:1030) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare

t.o.m. SFS 2012:105
SFS nr: 2010:1030
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad: 2010-07-01
Ändrad: t.o.m. SFS 2012:105
Upphävd: 2014-08-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2014:956
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelse

1 §   Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare.

Med utbildning i svenska för invandrare avses i denna förordning även en motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800). Förordning (2012:105).

Stimulansersättningens storlek

2 §   Prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare (sfi-bonus) ska för en hel bonus vara 12 000 kronor. Förordning (2012:105).

Ersättning till kommunerna

3 §   En kommun har rätt till ersättning för kostnader för utbetald sfi-bonus som lämnats med stöd av lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare och för administrativa kostnader enligt 7 och 8 §§. Förordning (2012:105).

Prövning av frågor om ersättning till kommunerna

4 §   Statens skolverk prövar frågor om ersättning för kostnader för utbetald sfi-bonus och administrativa kostnader enligt 7 §. En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Skolverket senast inom tre månader från tidpunkten för kommunens beslut att bevilja sfi-bonus.

5 §   Ersättning för kostnader för utbetald sfi-bonus och administrativa kostnader enligt 7 § betalas efter ansökan i efterskott för varje kvartal.

6 §   För att få ersättning ska kommunen lämna Statens skolverk de uppgifter som behövs för att verket ska kunna bedöma rätten till ersättning enligt denna förordning.

Administrativa kostnader

7 §   Ersättning för administrativa kostnader lämnas med 800 kronor för varje beslut att bevilja sfi-bonus som kommunen fattar.

8 §   Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 10 § lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare återbetalas till kommunen, ska kommunen betala motsvarande belopp till Statens skolverk.
Kommunen får dock räkna av 1 000 kronor som ersättning för administrativa kostnader på grund av återkravet. Om det belopp som har återbetalats till kommunen understiger 1 000 kronor, får kommunen räkna av hela det återbetalade beloppet.
Förordning (2012:105).

Kommunernas uppgiftsskyldighet

9 §   En kommun ska till Statens skolverk lämna de uppgifter om nyanlända som har beviljats sfi-bonus som verket behöver för att stödja kommunernas handläggning av ärenden om sfi-bonus, samt för verkets uppföljning av verksamheten med sfi-bonus.

Skolverket får meddela närmare föreskrifter om kommunens uppgiftsskyldighet.

Bemyndigande

10 §   Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

11 §   Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2014:956

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för den som har avslutat sin utbildning i svenska för invandrare senast den 31 juli 2014. I stället för vad som sägs i 4 § gäller för dessa ärenden att ansökan om ersättning ska ha kommit in till Statens skolverk senast den 12 december 2014. Ersättningen ska betalas ut av Statens skolverk senast den 31 december 2014.