Förordning (2010:654) med instruktion för Försvarsexportmyndigheten

t.o.m. SFS 2012:968
SFS nr: 2010:654
Departement/myndighet: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 2010-06-10
Ändrad: t.o.m. SFS 2012:968
Upphävd: 2016-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2015:726
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Försvarsexportmyndigheten ska bedriva exportrelaterad verksamhet inom försvarssektorn genom att genomföra allmänt exportfrämjande åtgärder för internationella marknader och organiserade aktiviteter vid särskilda exportsatsningar.

2 §   Försvarsexportmyndigheten ska ansvara för försäljning och upplåtelse av sådan materiel hos myndigheter inom försvarssektorn som inte längre behövs för statens verksamhet eller blivit obrukbar. I denna uppgift ingår att
   1. efter särskilt bemyndigande från regeringen företräda staten vid förhandlingar och ingående av internationella överenskommelser, och
   2. i övriga fall företräda staten vid förhandlingar och ingående av överenskommelser och avtal.

3 §   Försvarsexportmyndigheten ska bedriva sin verksamhet så att den bidrar till försvarets långsiktiga materielförsörjning eller i övrigt är till fördel för svensk försvars- och säkerhetspolitik. Verksamheten ska bedrivas i nära samverkan med Inspektionen för strategiska produkter och inom ramen för gällande riktlinjer för svensk krigsmaterielexport.

3 a §   Försvarsexportmyndigheten får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområde och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna eller någon annan förordning. Förordning (2010:1471).

4 §   Försvarsexportmyndigheten ska bistå Regeringskansliet med underlag för internationella förhandlingar.

5 §   Försvarsexportmyndigheten ska senast den 1 mars varje år till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa en inriktning för myndighetens arbete på kort och lång sikt samt myndighetens övergripande prioriteringar för försvarsexportverksamheten.

Ledning

6 §   Försvarsexportmyndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

7 §   Generaldirektören är myndighetschef.

8 §   I fråga om anställning vid Försvarsexportmyndigheten av den som är officer i Försvarsmakten tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

Personalansvarsnämnd

9 §   Vid Försvarsexportmyndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 §   Försvarsexportmyndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

11 §   Försvarsexportmyndigheten får ta ut avgifter för sin verksamhet.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

Undantag från myndighetsförordningen

12 §   Försvarsexportmyndigheten ska inte tillämpa 29 § myndighetsförordningen (2007:515) om ärendeförteckning.
Förordning (2012:968).