Förordning (2010:803) om Statens skolinspektions prövning i vissa fall av utbildning med enskild huvudman

t.o.m. SFS 2010:2042
SFS nr: 2010:803
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2010-06-23
Ändrad: t.o.m. SFS 2010:2042
Upphävd: 2011-04-15
Författningen har upphävts genom: SFS 2011:185
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning gäller vid Statens skolinspektions prövning av ansökningar om godkännande som enskild huvudman inom skolväsendet.

Den gäller även vid prövning av ansökningar som när de gjordes avsåg godkännande av eller förklaring om rätt till bidrag för en fristående skola som motsvarar en skolform inom det offentliga skolväsendet enligt skollagen (1985:1100).

2 §   En ansökan om godkännande som enskild huvudman för en förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem ska lämnas in till Statens skolinspektion senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen ska starta. Ansökan får överföras elektroniskt till Skolinspektionen.

Skolinspektionen får meddela närmare föreskrifter om innehållet i en ansökan enligt första stycket. Skolinspektionen får även meddela föreskrifter om elektronisk överföring av en ansökan och om elektronisk signatur. Förordning (2010:2042).

3 §   Innan Statens skolinspektion avgör ett ärende om godkännande som enskild huvudman för en förskoleklass, grundskola eller grundsärskola, ska Skolinspektionen ge den kommun där utbildningen ska bedrivas tillfälle att yttra sig.

När en kommun yttrar sig bör den bifoga en konsekvensbeskrivning till sitt yttrande. Förordning (2010:2042).

4 §   Statens skolinspektions beslut i ärendet om godkännande ska om möjligt fattas före den 1 oktober kalenderåret innan utbildningen ska starta.


Övergångsbestämmelser

2010:803

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010 och tillämpas första gången på ansökningar för utbildning som ska starta tidigast höstterminen 2011. Bestämmelsen i 4 § ska dock tillämpas första gången vid prövning av utbildning som ska starta höstterminen 2012.