Förordning (2011:1494) om vissa fiskarter från Östersjöområdet

SFS nr: 2011:1494
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 2011-12-08
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om utsläppande på marknaden och utförsel av vissa fiskarter och fiskprodukter därav med ursprung i Östersjöområdet.

2 §   Fiskarter som omfattas av denna förordning är vildfångad
   1. lax (Salmo salar),
   2. sill/strömming (Clupea harengus) som är större än 17 cm,
   3. röding (Salvelinus spp.),
   4. flodnejonöga (Lampetra fluviatilis) och
   5. öring (Salmo trutta).

3 §   Med Östersjöområdet avses i denna förordning
   1. vatten i ICES statistiska delsektioner 24-32 (BAL 24-BAL 32) såsom dessa beskrivs i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 218/2009 av den 11 mars 2009 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst från medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del och
   2. svenskt inre vatten enligt lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium med undantag av inre vatten i Kattegatt och Skagerack.
Utsläppande på marknaden

4 §   Det är tillåtet att på den svenska marknaden släppa ut fiskarter som omfattas av denna förordning och fiskprodukter därav med ursprung i Östersjöområdet som är avsedda för konsumtion inom landet och som innehåller högre halter av dioxiner eller dioxinlika PCB eller icke dioxinlika PCB än de gränsvärden som anges i punkt 5.3 i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel.

Utförsel till länder som är medlemmar i Europeiska unionen

5 §   Vildfångad lax och fiskprodukter därav med ursprung i Östersjöområdet får föras ut till andra länder inom Europeiska unionen än Finland och Lettland endast om fisken eller fiskprodukterna uppfyller kraven i punkt 5.3 i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006.

Övrig vildfångad fisk som omfattas av denna förordning och fiskprodukter därav med ursprung i Östersjöområdet får föras ut till andra länder inom Europeiska unionen än Finland endast om fisken eller fiskprodukterna uppfyller kraven i punkt 5.3 i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006.

Straff

6 §   Bestämmelser om ansvar för utförsel av fisk och fiskprodukter och försök till utförsel i strid mot denna förordning eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Anmälningsskyldighet

7 §   Om Livsmedelsverket misstänker att en straffbar överträdelse av denna förordning eller av någon föreskrift som meddelats med stöd av denna förordning har skett, ska detta anmälas till Tullverket.

Bemyndiganden

8 §   Livsmedelsverket får meddela närmare föreskrifter om vad som ska krävas för att utförsel av fisk och fiskprodukter ska anses vara tillåten enligt 5 §.

Livsmedelsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.