Förordning (2012:976) om harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter

SFS nr: 2012:976
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2012-12-20
Upphävd: 2013-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2013:308
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Förordningens tillämpningsområde

1 §   I denna förordning finns vissa bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG.
Kontaktpunkt

2 §   Boverket ska vara kontaktpunkt för byggprodukter enligt artikel 10 i förordning (EU) nr 305/2011.
Tekniska bedömningsorgan

3 §   Regeringen prövar frågor om att utse tekniska bedömningsorgan enligt artikel 29.1 i förordning (EU) nr 305/2011.

En ansökan om att utses till ett tekniskt bedömningsorgan ska ges in till Boverket. Det ska anges i ansökan vilket eller vilka produktområden ansökan avser.

Boverket ska, efter att ha hört Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, bedöma om sökanden uppfyller de krav som anges i tabell 2 i bilaga IV till förordning (EU) nr 305/2011 och därefter med ett eget yttrande överlämna handlingarna i ärendet till regeringen.

4 §   Tekniska bedömningsorgan som utses enligt 3 § ska ingå i den organisation för teknisk bedömning som beskrivs i artikel 31 i förordning (EU) nr 305/2011.

Ytterligare föreskrifter

5 §   I 1 § andra stycket 1 lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll finns bestämmelser om att den lagen ska tillämpas på organ som anmäls till Europeiska kommissionen enligt artikel 39 i förordning (EU) nr 305/2011.