Förordning (2014:1462) om tillsyn över transportörers informationsskyldighet enligt EU:s Atenförordning

t.o.m. SFS 2015:413
SFS nr: 2014:1462
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L3
Utfärdad: 2014-12-11
Ändrad: t.o.m. SFS 2015:413
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Konsumentverket utövar tillsyn över att transportörer fullgör sina skyldigheter enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss (Atenförordningen), i den ursprungliga lydelsen, eller de motsvarande skyldigheter som följer av 15 kap. 2 § sjölagen (1994:1009).

Konsumentverket får meddela närmare föreskrifter om de skyldigheter som avses i första stycket.
Förordning (2015:413).