Förordning (2014:870) om ansökan om och handläggning av stöd för vissa landsbygdsutvecklingsåtgärder

SFS nr: 2014:870
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 2014-06-12
Övrig text: Rättelseblad 2014:870 har iakttagits.
Upphävd: 2015-07-15
Författningen har upphävts genom: SFS 2015:406
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Tillämpningsområde

1 §   Denna förordning kompletterar
   1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006, och
   2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005.

2 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om ansökan om och handläggning av
   1. stöd enligt artikel 17.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 till investeringar inom jordbruk för ny-, om- och tillbyggnad av byggnader för animalieproduktion, inklusive fasta anläggningar för foder- och gödselhantering,
   2. stöd till bredband enligt artikel 20.1 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013, och
   3. förberedande stöd för lokalt ledd utveckling enligt artikel 35.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013.

Ansökan om stöd

3 §   Ansökan om stöd ska lämnas in till
   1. länsstyrelsen för stöd enligt 2 § 1 och 2, och
   2. Statens jordbruksverk för stöd enligt 2 § 3.

Bemyndiganden

4 §   Jordbruksverket får, efter att ha gett länsstyrelsen tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om
   1. den tid inom vilken ansökan ska ges in,
   2. ansökningsförfarandet,
   3. innehållet i ansökan, och
   4. innehållet i affärsplaner och projektplaner.

5 §   Jordbruksverket får, efter att ha gett länsstyrelsen tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om handläggningen av stödärenden hos länsstyrelsen.