Förordning (2016:1317) om underrättelseskyldighet för åklagare och domstolar i fråga om marknadsmissbruk

SFS nr: 2016:1317
Departement/myndighet: Finansdepartementet V
Utfärdad: 2016-12-20
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Åklagares underrättelse till Finansinspektionen

1 §   Åklagare ska i fråga om en överträdelse som kan leda till administrativ sanktion enligt 5 kap. 3 § lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning underrätta Finansinspektionen om att
   1. en sådan förundersökning om brott som avses i 5 kap. 11 § första stycket lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning har inletts, om förundersökningen har inletts av någon annan anledning än efter en anmälan om brott av Finansinspektionen enligt 3 kap. 1 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden,
   2. överträdelsen inte längre är föremål för en sådan utredning om brott som avses i 5 kap. 11 § andra stycket lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning och inte har prövats slutligt, och
   3. överträdelsen omfattas av ett sådant väckt åtal, utfärdat strafföreläggande eller beslut om åtalsunderlåtelse som avses i 5 kap. 12 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning.

Domstolars underrättelse till Finansinspektionen

2 §   En domstol ska underrätta Finansinspektionen om en dom i mål enligt lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden. En högre rätt ska även underrätta Finansinspektionen om ett slutligt beslut i sådana mål.

Underrättelsen ska lämnas inom en vecka från det att domen eller beslutet meddelades.