Förordning (2016:1318) om Finansinspektionens rutiner för mottagande av anmälningar om regelöverträdelser

SFS nr: 2016:1318
Departement/myndighet: Finansdepartementet V
Utfärdad: 2016-12-20
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Förordningens tillämpningsområde

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om Finansinspektionens rutiner för att ta emot frivilliga anmälningar om misstänkta överträdelser av regelverket på Finansinspektionens ansvarsområde.

Hur anmälningar ska tas emot och hanteras

2 §   Anmälningar om regelöverträdelser ska kunna lämnas till Finansinspektionen
   1. vid telefonsamtal,
   2. per post, inklusive elektronisk, och
   3. vid personligt möte mellan anmälaren och sådan personal som avses i 7 § första stycket.

Den telefonlinje och adress som används för anmälningar om överträdelser enligt första stycket 1 och 2 ska
   1. vara skild från Finansinspektionens övriga kommunikationskanaler,
   2. inrättas och användas så att den mottagna informationen är fullständig och skyddad, och
   3. möjliggöra lagring av de uppgifter som lämnas så att de kan användas för vidare utredning.

En anmälan som kommer in till Finansinspektionen på annat sätt än som anges i andra stycket ska omedelbart överlämnas i oförändrat skick till personal som är behörig att ta emot sådana anmälningar. Överlämnande ska ske genom en kommunikationskanal som är skild från den övriga verksamheten.

3 §   De uppgifter som lämnas enligt 2 § första stycket ska förvaras på ett säkert sätt så att ingen obehörig har tillgång till uppgifterna.

4 §   Finansinspektionen får spela in eller göra en uppteckning över telefonsamtal eller möte enligt 2 § första stycket 1 eller 3.

Om anmälaren har avslöjat sin identitet ska han eller hon ges tillfälle att granska uppteckningen i syfte att, efter eventuella synpunkter, godkänna den med sin namnteckning.

5 §   Finansinspektionen ska omedelbart bekräfta mottagandet av en anmälan som getts in enligt 2 § första stycket till den adress som angetts i anmälan. En bekräftelse ska dock inte sändas om anmälaren uttryckligen har undanbett sig detta eller myndigheten har fog för att misstänka att en bekräftelse skulle innebära att anmälarens identitet röjs.

Finansinspektionen ska senast vid den tidpunkt när en anmälan tas emot lämna den information som avses i 9 §, om inte myndigheten har fog för att misstänka att lämnandet av sådan information skulle innebära att anmälarens identitet därigenom röjs eller det annars inte är möjligt att lämna informationen.

Stöd till den som har anmält en överträdelse

6 §   Finansinspektionen ska på begäran av den som har anmält en misstänkt överträdelse enligt denna förordning
   1. informera om vilket skydd den som är anställd eller inhyrd har enligt svensk rätt mot att drabbas av repressalier från sin arbetsgivare på grund av en anmälan, och
   2. utfärda ett intyg om att en anmälan har gjorts och, om möjligt, om den har lett till utredning eller sanktion.

Behörigheter

7 §   Behöriga att ta emot och hantera anmälningar om överträdelser samt lämna information enligt 6 § 1 är endast sådan personal hos Finansinspektionen som har fått utbildning i hantering av anmälningar om överträdelser.

Första stycket gäller även för ärenden om uppföljning av en anmälan.

8 §   De uppgifter som lämnats enligt 2 § får, utöver vad som följer av 7 §, endast hanteras av personal som har behov av uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete.

Information till allmänheten

9 §   Finansinspektionen ska på sin webbplats ha lättåtkomlig information om rutiner för verksamheten enligt denna förordning. Informationen ska utformas i enlighet med det som anges i artiklarna 4 och 5 i kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2015/2392 av den 17 december 2015 om Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 vad gäller rapportering till behöriga myndigheter av faktiska eller potentiella överträdelser av den förordningen, i den ursprungliga lydelsen.

Översyn

10 §   Finansinspektionen ska vartannat år göra en genomgång av rutinerna för att ta emot anmälningar och utvärdera om rutinerna är ändamålsenliga.