Förordning (2018:1211) om meddelanden till icke-professionella investerare enligt EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter

SFS nr: 2018:1211
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2018-06-20
Upphävd: 2019-01-02
Författningen har upphävts genom: SFS 2018:2016
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Finansinspektionen får besluta sådana meddelanden till icke-professionella investerare som avses i artikel 24.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter).

Ett beslut om meddelande enligt första stycket ska riktas direkt till den berörda icke-professionella investeraren och ha det innehåll som anges i artikel 24.4 i EU-förordningen.

2 §   Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.