Förordning (2018:476) om tillsyn enligt EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster

SFS nr: 2018:476
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet RSED D
Utfärdad: 2018-05-09
Upphävd: 2019-05-15
Författningen har upphävts genom: SFS 2019:190
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2018 om gränsöverskridande paketleveranstjänster (EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster).

2 §   Post- och telestyrelsen ska vara nationell tillsynsmyndighet enligt EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster och utöva tillsyn över att tillhandahållare av paketleveranstjänster fullgör sina skyldigheter enligt artiklarna 4 och 5 i den förordningen.

Post- och telestyrelsen får meddela närmare föreskrifter om de skyldigheter som avses i första stycket.

3 §   Konsumentverket ska utöva tillsyn över att näringsidkare som med konsumenter ingår köpeavtal som inbegriper gränsöverskridande paketleveranser fullgör sina skyldigheter enligt artikel 7 i EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster.

Konsumentverket får meddela närmare föreskrifter om de skyldigheter som avses i första stycket.