Förordning (2019:1256) om uppgifter för Myndigheten för press, radio och tv vid förhandsprövning av tjänster hos public service-företagen

SFS nr: 2019:1256
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2019-12-05
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Myndighetens uppgifter vid en förhandsprövning

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om Myndigheten för press, radio och tv:s uppgifter vid förhandsprövning av tjänster hos Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB (public service-företagen).

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Hur en förhandsprövning inleds

2 §   Myndigheten ska inleda en förhandsprövning efter anmälan av en tjänst från berört public service-företag. Myndigheten får även inleda en förhandsprövning efter anmälan från någon annan än public service-företagen.

Vad myndighetens bedömning ska omfatta

3 §   Myndighetens bedömning vid en förhandsprövning ska avse nya tjänster av större betydelse inom public service- företagens kompletterande verksamhet och väsentliga ändringar av befintliga tjänster inom denna verksamhet.

Myndigheten ska vid förhandsprövningen bedöma
   - om och i vilken omfattning en anmäld tjänst bidrar till att berört public service-företag uppfyller sitt uppdrag i allmänhetens tjänst (tjänstens allmänna värde), och
   - vilken marknadspåverkan tjänsten har.

Bedömningen av tjänstens marknadspåverkan ska göras efter att myndigheten inhämtat synpunkter från Post- och telestyrelsen.

Information och remissförfarande

4 §   Myndigheten får begära in den information som behövs från berört public service-företag för att bedöma om en förhandsprövning bör inledas och för att kunna göra en bedömning vid en förhandsprövning.

5 §   Myndigheten ska genom ett öppet remissförfarande inhämta synpunkter på den tjänst som förhandsprövas. Remissförfarandet ska pågå i minst tre veckor.

Yttrande till regeringen

6 §   Myndighetens bedömning av tjänstens allmänna värde och dess marknadspåverkan ska vägas samman i ett yttrande om huruvida tjänsten bör godkännas. Myndighetens yttrande och remissvaren ska lämnas till regeringen senast tre månader efter att en anmälan kommit in till myndigheten från berört public service-företag eller myndigheten har inlett en förhandsprövning efter anmälan från någon annan.

Överklagande

7 §   Myndigheten för press, radio och tv:s beslut enligt denna förordning får inte överklagas.