/Rubriken upphör att gälla U:2023-07-01/ Förordning (2019:1256) om uppgifter för Myndigheten för press, radio och tv vid förhandsprövning av tjänster hos public service-företagen /Rubriken träder i kraft I:2023-07-01/ Förordning (2019:1256) om förhandsprövning av tjänster hos public service- företagen

t.o.m. SFS 2023:295
SFS nr: 2019:1256
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2019-12-05
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:295
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Rubriken upphör att gälla U:2023-07-01/ Myndighetens uppgifter vid en förhandsprövning

1 §    /Upphör att gälla U:2023-07-01/ Denna förordning innehåller bestämmelser om Myndigheten för press, radio och tv:s uppgifter vid förhandsprövning av tjänster hos Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB (public service-företagen).

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

1 §    /Träder i kraft I:2023-07-01/ Denna förordning innehåller bestämmelser om förhandsprövning av tjänster hos Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB (public service-företagen).

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2023:295).

Hur en förhandsprövning inleds

2 §    /Upphör att gälla U:2023-07-01/ Myndigheten ska inleda en förhandsprövning efter anmälan av en tjänst från berört public service-företag. Myndigheten får även inleda en förhandsprövning efter anmälan från någon annan än public service-företagen.

2 §    /Träder i kraft I:2023-07-01/ Myndigheten för press, radio och tv ska pröva frågor om förhandsprövning av tjänster hos public service-företagen. Myndigheten ska inleda en förhandsprövning efter anmälan från det public service-företag som tillhandahåller tjänsten. Myndigheten får även inleda en förhandsprövning efter anmälan från någon annan än public service-företagen.
Förordning (2023:295).

/Rubriken upphör att gälla U:2023-07-01/

Vad myndighetens bedömning ska omfatta

/Rubriken träder i kraft I:2023-07-01/

Vad myndighetens prövning ska avse

3 §    /Upphör att gälla U:2023-07-01/ Myndighetens bedömning vid en förhandsprövning ska avse nya tjänster av större betydelse inom public service- företagens kompletterande verksamhet och väsentliga ändringar av befintliga tjänster inom denna verksamhet.

Myndigheten ska vid förhandsprövningen bedöma
   - om och i vilken omfattning en anmäld tjänst bidrar till att berört public service-företag uppfyller sitt uppdrag i allmänhetens tjänst (tjänstens allmänna värde), och
   - vilken marknadspåverkan tjänsten har.

Bedömningen av tjänstens marknadspåverkan ska göras efter att myndigheten inhämtat synpunkter från Post- och telestyrelsen.

3 §    /Träder i kraft I:2023-07-01/ En förhandsprövning ska avse nya tjänster av större betydelse inom public service-företagens kompletterande verksamhet och väsentliga ändringar av befintliga tjänster inom denna verksamhet.

Förhandsprövningen ska avse
   - om och i vilken omfattning en anmäld tjänst bidrar till att det public service-företag som tillhandahåller tjänsten uppfyller sitt uppdrag i allmänhetens tjänst (tjänstens allmänna värde), och
   - vilken marknadspåverkan tjänsten har.

Bedömningen av tjänstens marknadspåverkan ska göras efter att myndigheten inhämtat synpunkter från Post- och telestyrelsen.
Förordning (2023:295).

Information och remissförfarande

4 §   Myndigheten får begära in den information som behövs från berört public service-företag för att bedöma om en förhandsprövning bör inledas och för att kunna göra en bedömning vid en förhandsprövning.

5 §   Myndigheten ska genom ett öppet remissförfarande inhämta synpunkter på den tjänst som förhandsprövas. Remissförfarandet ska pågå i minst tre veckor.

/Rubriken upphör att gälla U:2023-07-01/

Yttrande till regeringen

/Rubriken träder i kraft I:2023-07-01/

Myndighetens beslut

6 §    /Upphör att gälla U:2023-07-01/ Myndighetens bedömning av tjänstens allmänna värde och dess marknadspåverkan ska vägas samman i ett yttrande om huruvida tjänsten bör godkännas. Myndighetens yttrande och remissvaren ska lämnas till regeringen senast tre månader efter att en anmälan kommit in till myndigheten från berört public service-företag eller myndigheten har inlett en förhandsprövning efter anmälan från någon annan.

6 §    /Träder i kraft I:2023-07-01/ Myndigheten för press, radio och tv ska besluta om en tjänst ska godkännas senast tre månader efter att en anmälan kommit in till myndigheten från det public service-företag som tillhandahåller tjänsten eller myndigheten har inlett en förhandsprövning efter anmälan från någon annan. Förordning (2023:295).

Överklagande

7 §    /Upphör att gälla U:2023-07-01/ Myndigheten för press, radio och tv:s beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

7 §    /Träder i kraft I:2023-07-01/ I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 6 § får dock inte överklagas.
Förordning (2023:295).