Förordning (2019:224) om avgifter för unika identitetsmärkningar på tobaksförpackningar

t.o.m. SFS 2019:333
SFS nr: 2019:224
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2019-05-02
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:333
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om sådana avgifter för unika identitetsmärkningar som avses i 11 kap. 19 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

2 §   De uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror.

3 §   Avgift får tas ut i de fall som framgår av denna förordning.

Avgiftens storlek

4 §    /Upphör att gälla U:2019-07-01/ För varje unik identitetsmärkning tas en avgift om 0,003139 kronor ut.

Folkhälsomyndigheten eller den som enligt 6 a § andra stycket tobaksförordningen (2016:354) är id-utfärdare ska ta ut avgiften.

4 §    /Träder i kraft I:2019-07-01/ För varje unik identitetsmärkning tas en avgift om 0,003139 kronor ut.

Folkhälsomyndigheten eller den som enligt 3 kap. 3 § andra stycket förordningen (2019:223) om tobak och liknande produkter är id-utfärdare ska ta ut avgiften.
Förordning (2019:333).

/Rubriken träder i kraft I:2019-07-01/

Verkställighetsföreskrifter

5 §   /Upphör att gälla U:2019-07-01 genom förordning (2019:333)./ Folkhälsomyndigheten får i sin verksamhet disponera de avgifter som myndigheten får ta ut enligt denna förordning.

5 §    /Träder i kraft I:2019-07-01/ Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2019:333).

/Rubriken upphör att gälla U:2019-07-01/

Verkställighetsföreskrifter

6 § /Ny beteckning 5 § U:2019-07-01/ Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.