Förordning (2019:598) om tillämpning av avtalet om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna

SFS nr: 2019:598
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2019-09-26
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

  • AVDELNING I
  • AVDELNING II
  • AVDELNING III
  • AVDELNING IV

1 §   Den administrativa överenskommelse om tillämpning av avtalet om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna som undertecknades i Stockholm den 15 oktober 2015 ska gälla som förordning här i landet. Tillämpningsöverenskommelsens innehåll framgår av en bilaga till denna förordning.

2 §   Försäkringskassan får meddela föreskrifter om den procentsats som sjukförsäkringsavgiften ska uppgå till enligt 2 § lagen (2019:205) om avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna.

Bilaga

TILLÄMPNINGSÖVERENSKOMMELSE OM GENOMFÖRANDE AV AVTALET OM SOCIAL TRYGGHET MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN FILIPPINERNA

De behöriga myndigheterna i Konungariket Sverige och Republiken Filippinerna har,
i enlighet med artikel 17.1 i avtalet om social trygghet mellan Konungariket Sverige (nedan kallat Sverige) och Republiken Filippinerna (nedan kallad Filippinerna) undertecknad i Stockholm, den 15 oktober 2015, (nedan kallad avtalet),
kommit överens om följande.


AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

De termer och uttryck som används i denna tillämpningsöverenskommelse ska ha samma betydelse som i avtalet.

Artikel 2

Behöriga institutioner
   1. De behöriga institutioner som avses i artikel 1.1 d i avtalet är
      a) för Filippinerna:

(i) Sociala trygghetssystemet, och

(ii) Statsanställdas försäkringssystem.
      b) för Sverige:

(i) Försäkringskassan, när det gäller tillämpningen av bestämmelserna i avdelning II i avtalet och när det gäller sjukersättning, aktivitetsersättning och förmåner med avseende på olycksfall i arbetet och arbetsrelaterade sjukdomar om inte annat följer av ii i detta led,

(ii) Pensionsmyndigheten när det gäller ålderspensioner, efterlevandepensioner och efterlevandeförmåner vad avser olycksfall i arbetet och arbetsrelaterade sjukdomar, och

(iii) Skatteverket när det gäller socialavgifter med avseende på den lagstiftning som avses i artikel 2.1 b i avtalet.
   2. De behöriga institutionerna ska samarbeta och utbyta information i frågor som rör tillämpningen av överenskommelsen.

Artikel 3

Förbindelseorgan
   1. De förbindelseorgan som avses i artikel 17.2 i avtalet är
      a) för Filippinerna:

(i) Internationella operativa avdelningen, Sociala trygghets- systemet, och

(ii) Operativa gruppen, Statsanställdas försäkringssystem.
      b) för Sverige:

(i) Försäkringskassan, när det gäller tillämpningen av bestämmelserna i avdelning II i avtalet och när det gäller sjukersättning, aktivitetsersättning och förmåner med avseende på olycksfall i arbetet och arbetsrelaterade sjukdomar om inte annat följer av ii i detta led,

(ii) Pensionsmyndigheten när det gäller ålderspensioner, efterlevandepensioner och efterlevandeförmåner vad avser olycksfall i arbetet och arbetsrelaterade sjukdomar, och

(iii) Skatteverket när det gäller socialavgifter med avseende på den lagstiftning som avses i artikel 2.1 b i avtalet.
   2. Förbindelseorganen ska komma överens om de förfaranden och blanketter som behövs för tillämpningen av avtalet och denna tillämpningsöverenskommelse.


AVDELNING II

BESTÄMMELSER OM TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Artikel 4

Försäkringsintyg
   1. När lagstiftningen i en avtalsslutande stat är tillämplig i enlighet med någon av bestämmelserna i artiklarna 7-10 och 12 i avtalet ska den behöriga institutionen i den avtalsslutande staten utfärda ett intyg som anger att arbetstagaren omfattas av lagstiftningen i den avtalsslutande staten och som visar intygets giltighetstid.
   2. Det intyg som avses i punkt 1 ska i original lämnas till arbetstagaren, som ska ha intyget tillgängligt under hela utsändningsperioden för att styrka sin försäkringstillhörig- het.
   3. Den behöriga institution i en avtalsslutande stat som utfärdar det intyg som avses i punkt 1 i denna artikel ska lämna en kopia av detta intyg till arbetstagarens arbetsgivare och till den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten.


AVDELNING III

BESTÄMMELSER OM FÖRMÅNER

Artikel 5

Handläggning av en ansökan
   1. När den behöriga institutionen i endera av de avtalsslutande staterna tar emot en ansökan om en förmån för en person som har fullgjort förmånsgrundande perioder enligt den andra avtalsslutande statens lagstiftning, ska den be- höriga institution som tar emot ansökan använda den föreskrivna blanketten och utan dröjsmål skicka ansökan till den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten. Den behöriga institutionen ska då även ange vilken dag ansökan togs emot.
   2. Utöver ansökan ska den behöriga institutionen skicka följande till den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten:
      a) Uppgifter om civilstånd.
      b) Intyg om förmånsgrundande perioder.
      c) All övrig tillgänglig dokumentation som kan behövas för att institutionen i den andra avtalsslutande staten ska kunna fastställa sökandens rätt till förmånen.
      d) En kopia av det egna beslutet om förmånen, om ett sådant beslut har fattats.
   3. Efter att ha tagit emot intyget om förmånsgrundande perioder ska den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten lägga till alla uppgifter om förmåns- grundande perioder som fullgjorts enligt den lagstiftning som denna avtalsslutande stat tillämpar och utan dröjsmål återsända det till den behöriga institutionen i den första avtalsslutande staten.
   4. Den behöriga institutionen i den avtalsslutande staten ska underrätta sökanden och den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten om sitt beslut angående sökandens rätt till förmånen.

Artikel 6

Utbetalning av förmåner

När den behöriga institutionen i en avtalsslutande stat betalar ut förmåner i en annan valuta än den avtalsslutande statens, ska omräkningskursen vara den valutakurs som gäller den dag då utbetalningen av förmånen genomförs.


AVDELNING IV

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 7

Administrativt bistånd
   1. Vid begäran om administrativt bistånd enligt artikel 18.1 i avtalet ska de kostnader för ordinarie personal och drift som detta medför för den behöriga institution som lämnar bistånd inte ersättas. Ersättningskrav kan framställas för andra kostnader, förutom när de behöriga myndigheterna eller de behöriga institutionerna i de båda avtalsslutande staterna kommer överens om annat.
   2. Den behöriga institutionen i en avtalsslutande stat ska på begäran, utan kostnad, överlämna all medicinsk information och dokumentation som den har till sitt förfogande och som är av betydelse för att kunna bedöma en sökandes eller förmånstagares nedsatta funktionsförmåga till den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten.
   3. Om den behöriga institutionen i en avtalsslutande stat begär att en sökande eller en förmånstagare som är bosatt i eller som vistas inom den andra avtalsslutande statens terri- torium genomgår en läkarundersökning ska den behöriga institu- tionen i den andra avtalsslutande staten, på begäran av den behöriga institutionen i den förstnämnda avtalsslutande staten, ombesörja att denna undersökning genomförs i enlighet med dess bestämmelser och på bekostnad av den behöriga institution som begär undersökningen.
   4. När detaljerade uppgifter har mottagits om vilka kostnader som uppstått ska den behöriga institutionen i den förstnämnda avtalsslutande staten utan dröjsmål ersätta den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten för det belopp som ska betalas ut till följd av tillämpningen av punkt 3 i denna artikel.

Artikel 8

Utbyte av statistik

Förbindelseorganen i de avtalsslutande staterna ska i enlighet med artikel 18.3 i avtalet utbyta statistik om antalet intyg som utfärdats enligt artikel 4 i denna överenskommelse och om giltighetstiden för dessa intyg. De ska också utbyta statistik om antalet förmånstagare och det sammanlagda belopp för förmåner som betalats ut, uppdelat på förmånsslag, till förmånstagare inom den andra avtalsslutande statens territorium. Denna statistik ska tillhandahållas årligen på ett sätt som de behöriga institutionerna kommer överens om.

Artikel 9

Ändring av överenskommelsen
   1. Var och en av de avtalsslutande staterna får begära att denna överenskommelse ändras. En sådan ändring ska genomföras efter samråd eller överenskommelse.
   2. De behöriga myndigheterna får meddela varandra skriftligen om de behöriga institutionernas och förbindelseorganens namn ändras, utan att tillämpningsöverenskommelsen måste ändras.

Artikel 10

Ikraftträdande

Denna tillämpningsöverenskommelse träder i kraft samma dag som avtalet träder i kraft och har samma giltighetstid.

Undertecknad i två exemplar i            Stockholm den 
15 oktober 2015 på svenska och engelska, vilka är lika giltiga.

Vid skiljaktiga tolkningar ska den engelska texten gälla.

ADMINISTRATIVE ARRANGEMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

The competent authorities of the Kingdom of Sweden and of the Republic of the Philippines,
in conformity with paragraph 1 of Article 17 of the Agreement on Social Security between the Kingdom of Sweden (hereinafter referred to as "Sweden") and the Republic of the Philippines (hereinafter referred to as "the Philippines") signed at Stockholm, on 15 October 2015, (hereinafter referred to as the "Agreement"),
have reached the following arrangement:

PART I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions

The terms used in this Administrative Arrangement shall have the same meaning as in the Agreement.

Article 2

Competent Institutions
   1. The competent institutions referred to in paragraph 1 (d) of Article 1 of the Agreement shall be:
      a) for the Philippines,

(i) The Social Security System; and

(ii) The Government Service Insurance System.
      b) for Sweden,

(i) The Swedish Social Insurance Agency, in relation to the application of the provisions in part II of the Agreement and to sickness compensation, activity compensation and benefits with respect to accidents at work and occupational diseases unless otherwise provided in (ii) of this subparagraph;

(ii) The Swedish Pensions Agency, in relation to the old-age pensions, survivors' pensions and survivors' benefits with respect to accidents at work and occupational diseases; and

(iii) The Swedish Tax Agency, in relation to social security contributions as regards the legislation specified in paragraph 1 (b) in Article 2 of the Agreement.
   2. The competent institutions shall in matters related to the application of the Arrangement co-operate and exchange information.

Article 3

Liaison Agencies
   1. The liaison agencies referred to in paragraph 2 of Article 17 of the Agreement shall be:
      a) for the Philippines,

(i) The International Operations Division, Social Security System; and

(ii) The Operations Groups, Government Service Insurance System.
      b) for Sweden,

(i) The Swedish Social Insurance Agency, in relation to the application of the provisions in part II of the Agreement and to sickness compensation, activity compensation and benefits with respect to accidents at work and occupational diseases unless otherwise provided in (ii) of this subparagraph;

(ii) The Swedish Pensions Agency, in relation to the old-age pensions, survivors' pensions and survivors' benefits with respect to accidents at work and occupational diseases; and

(iii) The Swedish Tax Agency, in relation to social security contributions as regards the legislation specified in paragraph 1 (b) in Article 2 of the Agreement.
   2. The liaison agencies shall jointly decide on the procedures and forms necessary for the implementation of the Agreement and this Administrative Arrangement.

PART II

PROVISIONS CONCERNING THE APPLICABLE LEGISLATION

Article 4

Certificate of Coverage
   1. Where the legislation of one Contracting State is applicable in accordance with any of the provisions of Articles 7 to 10 and 12 of the Agreement, the competent insti- tution of that Contracting State shall issue a certificate stating that the employee is subject to the legislation of that Contracting State and indicating the duration for which the certificate shall be valid.
   2. The original certificate described in paragraph 1 shall be given to the employee who has to keep it during the entire period of detachment in order to prove the status of coverage.
   3. The competent institution of one Contracting State which issues the certificate referred to in paragraph 1 of this Article shall furnish one copy of this certificate to the employer of the employee and to the competent institution of the other Contracting State.

PART III

PROVISIONS CONCERNING BENEFITS

Article 5

Processing an Application
   1. When the competent institution of one Contracting State re- ceives an application for a benefit regarding a person who has completed creditable periods under the legislation of the other Contracting State, the competent institution receiving the application shall without delay send the application, using the form prescribed, to the competent institution in the other Contracting State, and indicating the date on which the application has been received.
   2. Along with the application, the competent institution shall also submit to the competent institution of the other Contracting State:
      a) data concerning civil status;
      b) certificate concerning creditable periods;
      c) any other available documentation that may be necessary for the institution of the other Contracting State to establish the applicant's eligibility for the benefit; and
      d) a copy of its own decision, if any, on the benefit.
   3. After having received the form concerning creditable periods, the competent institution of the other Contracting State shall add all information regarding the completed creditable periods pursuant to the legislation it applies and shall return it to the competent institution of the first Contracting State without delay.
   4. The competent institution of the Contracting State shall after determination of the applicant's eligibility notify the applicant and the competent institution of the other Contracting State.

Article 6

Payment of Benefits

When the competent institution of one Contracting State pays benefits in a foreign currency other than that of the Contracting State, the conversion rate shall be the rate of exchange in effect on the day when the payment of the benefit is made.

PART IV

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 7

Administrative Assistance
   1. Where administrative assistance is requested under para- graph 1 of Article 18 of the Agreement, regular personnel and operating costs of the competent institution providing the assistance shall be provided free of charge. Reimbursement may be sought for other costs, except as may be agreed to by the competent authorities or competent institutions of both Contracting States.
   2. The competent institution of one Contracting State shall provide, upon request, without cost, to the competent institution of the other Contracting State any medical information and documentation in its possession relevant to the disability of an applicant or beneficiary.
   3. If the competent institution of one Contracting State requires that an applicant or a beneficiary who resides or stays in the territory of the other Contracting State undergo a medical examination, the competent institution of that other Contracting State, at the request of the competent institution of the first Contracting State, shall make arrangements for carrying out this examination in accordance with its rules and at the expense of the competent institution which requests the examination.
   4. Upon receipt of a detailed statement of the costs incurred, the competent institution of the first Contracting State shall, without delay, reimburse the competent institution of the other Contracting State for the amounts due as a result of applying paragraph 3 of this Article.

Article 8

Exchange of Statistics

The liaison agencies of the Contracting States shall according to paragraph 3 of Article 18 of the Agreement exchange statistics on the number of certificates issued under Article 4 of this Arrangement and the duration of these certificates. They shall also exchange statistics on the number of bene- ficiaries of benefits and the total amount of benefits paid, by type of benefit, to beneficiaries in the territory of the other Contracting State. These statistics shall be furnished annually in a form to be agreed upon by the competent institutions.

Article 9

Revision of and Amendment to the Arrangement
   1. Each Contracting State may request a revision of or an amendment to this Arrangement. Such revision or amendment shall be made after mutual consultation or agreement.
   2. The competent authorities may notify each other, in writing, of changes in the names of the competent institutions or liaison agencies without the need to modify the Administrative Arrangement.

Article 10

Entry into Force

This Administrative Arrangement shall enter into force on the date of entry into force of the Agreement and shall have the same period of application.

Signed in duplicate at Stockholm, on 15 October 2015, in the English and Swedish languages, each text being equally valid.

In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FÖR DEN BEHÖRIGA MYNDIGHETEN I KONUNGARIKET SVERIGE

FOR THE COMPETENT AUTHORITY OF THE KINGDOM OF SWEDEN

Annika Strandhäll

FÖR DEN BEHÖRIGA MYNDIGHETEN I REPUBLIKEN FILIPPINERNA

FOR THE COMPETENT AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

Emilio S. de Quiros